Të dhënat mbi kontratat e lidhura pa matës 3 mujori I viti 2018

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë mbi numrin e kontratave të lidhura pa matës për familjarë, institucione etj. në rrjetin e ujësjellësit për 3 mujorin I të vitit 2018.

Embed

Data Preview URL