Të dhëna mbi konsumin e energjisë elektrike 6 mujori II viti 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë mbi energjinë e konsumuar për ujësjellës dhe kanalizime për 6 mujorin e dytë të viti 2016. Në tabelë mungojnë të dhënat për muajin shtator pasi nuk janë ende raportuar nga UKT.

Embed

Data Preview URL