Të dhëna të përgjithshme mbi UKT 3 mujori III viti 2016

Primary tabs

Të dhëna të përgjithshme mbi numrin e të punësuarve, numrin e popullsisë në zonën e shërbimit dhe numrin e lidhjeve të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë për 3 mujorin e tretë të vitit 2016

Embed

Data Preview URL