Të dhëna mbi konsumin e energjisë elektrike 3 mujori I-III 2018

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë mbi energjinë elektrike të konsumuar 3 mujori I-III 2018. Mungojnë të dhënat për muajin Qershor.

Embed

Data Preview URL