Të dhëna të përgjithshme mbi UKT 3 mujori IV viti 2017

Primary tabs

Të dhëna të përgjithshme mbi numrin e të punësuarve, numrin e popullsisë në zonën e shërbimit dhe numrin e lidhjeve të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë për 3 mujorin e IV të vitit 2017.

Embed

Data Preview URL