Të dhëna mbi numrin e çështjeve juridike të ndjekura gjatë vitit 2017

Primary tabs

Të dhëna mbi numrin e çështjeve juridike të ndjekura gjatë vitit 2017 nga Drejtoria Jurisike pranë Bashkisë Tiranë.
Çështjet juridike në vazhdim janë çështjet e mbartura nga viti 2017 për të cilat vazhdon gjykimi.

Embed

Data Preview URL