Të dhëna mbi shpronësimet,Janar-Maj 2018

Primary tabs

Të dhëna mbi shpronësimet e kryera gjatë periudhës Janar-Maj 2018 të raportuara nga Drejtoria e Pasurive të Paluajtshme.

Embed

Data Preview URL