Zall-Herr

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Zall – Herr, Dritas, Çerkezë-Morinë, Qinam, Kallmet, Herraj, Pinar, Priskë e Vogël, Radhesh

Arben Maloku

Email: nja.zallherr@tirana.al
Tel: +355682073333

Treguesi Zall Herri % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 58.29 km2 5.25 %
Popullsia 12,212 1.45%
Femra 5,795 1.36%
Mosha 32
Familje 3,585 1.21%
Lindje 151 2.08%
Vdekje 43 1.01%
Të ardhur 242 0.74%
Të larguar 201 0.91%
Martesa 95 2.28%
Divorce 10 0.53%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Zall Herr me një sipërfaqe prej 58.3 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 12,389 banorësh nga 12,212 banorë një vit më parë ose ndryshim 1.4% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 213 banorë/km2
• Mosha mesatare 32 vjeç
Gjinia
• 47.4% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 110.9 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 23.24% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 68.86% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 7.90% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 57.40% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 16.06% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 45.22% (33.75% për të rinjtë dhe 11.48% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 177 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 3 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 57 banorë
• 134 lindje ose 23 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 106, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 77 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 108 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 92 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 260 banorë dhe të larguar prej 168 banorë
• 155 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 3,679 familje ose 63 familje për km2 me rreth 3.4 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 71 martesa ose -25.3% krahasuar me një vit më parë
• 15 divorce ose 50.0% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 4.7 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Zall Herr me një sipërfaqe prej 58.3 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 12,212 banorësh nga 12,063 banorë një vit më pore ose ndryshim 1.2% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 209 banorë/km2
• Mosha mesatare 32 vjeç
Gjinia
• 47.50%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 111 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 23.60% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 68.70% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 7.70% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 58.10% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 15.80% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 45.60% (34.40% për të rinjtë dhe 11.10% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 149 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 3 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 108 banorë
• 151 lindje ose 57 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 110, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 43 vdekje ose 4 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 153 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 41 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 242 banorë dhe të larguar prej 201 banorë
• 120 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 3,585 familje ose 61 familje për km2 me rreth 3.4 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 95 martesa ose 26.7% krahasuar me një vit më parë
• 10 divorce ose 0% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 9.5 martesa ka një divorc