Zall-Bastar

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Zall-Bastar, Bastar i Mesem, Bastar – Murriz, Vilëz, Zall-Mner, Mner i Sipërm, Bulçesh, Zall Dajt, Besh, Dajt, Shëngjin i vogel, Selitë Mali

Genc Sita

Email: nja.zallbastar@tirana.al
Tel: +355682041305

Treguesi Zall Bastar % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 153.97 km2 13.86 %
Popullsia 5,266 0.63%
Femra 2,560 0.60%
Mosha 34
Familje 1,853 0.62%
Lindje 76 1.05%
Vdekje 43 1.01%
Të ardhur 34 0.10%
Të larguar 107 0.48%
Martesa 21 0.50%
Divorce 7 0.37%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Zall Bastar me një sipërfaqe prej 154 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 5,174 banorësh nga 5,266 banorë një vit më parë ose ndryshim -1.7% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 34 banorë/km2
• Mosha mesatare 34 vjeç
Gjinia
• 48.4% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 106.5 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 21.07% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 68.11% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 10.82% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 54.56% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 21.30% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 46.82% (30.93% për të rinjtë dhe 15.89% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -92 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht -1 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 21 banorë
• 54 lindje ose 24 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 64, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 33 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 65 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -113 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 32 banorë dhe të larguar prej 145 banorë
• 22 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,859 familje ose 12 familje për km2 me rreth 2.8 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 33 martesa ose 57.1% krahasuar me një vit më parë
• 3 divorce ose -57.1% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 11.0 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Zall Bastar me një sipërfaqe prej 154 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 5,266 banorësh nga 5,306 banorë një vit më pore ose ndryshim -0.8% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 34 banorë/km2
• Mosha mesatare 34 vjeç
Gjinia
• 48.60%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 106 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 21.70% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 67.60% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 10.70% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 55.70% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 20.40% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 48.00% (32.10% për të rinjtë dhe 15.80% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -40 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 0 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 33 banorë
• 76 lindje ose 73 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 105, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 43 vdekje ose 8 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 105 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -73 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 34 banorë dhe të larguar prej 107 banorë
• 32 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,853 familje ose 12 familje për km2 me rreth 2.8 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 21 martesa ose -32.3% krahasuar me një vit më parë
• 7 divorce ose 133.3% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 3 martesa ka një divorc