Vaqarr

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Vaqarr, Allgjatë, Arbanë, Bulticë, Damjan-Fortuzaj, Gropaj, Lalm, Prush, Vishaj, Sharrë

Gentian Myrta

Email: nja.vaqarr@tirana.al
Tel: +355674613445

Treguesi Vaqarr % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 46.69 km2 4.20 %
Popullsia 10,472 1.24%
Femra 5,023 1.18%
Mosha 33
Familje 2,870 0.97%
Lindje 109 1.50%
Vdekje 51 1.20%
Të ardhur 152 0.46%
Të larguar 260 1.18%
Martesa 67 1.61%
Divorce 15 0.79%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Vaqarr me një sipërfaqe prej 46.7 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 10,589 banorësh nga 10,472 banorë një vit më parë ose ndryshim 1.1% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 227 banorë/km2
• Mosha mesatare 33 vjeç
Gjinia
• 48% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 108.5 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 22.22% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 68.62% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 9.16% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 53.85% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 18.97% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 45.73% (32.38% për të rinjtë dhe 13.35% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 117 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 3 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 66 banorë
• 119 lindje ose 25 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 75, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 53 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 104 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 18 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 147 banorë dhe të larguar prej 129 banorë
• 114 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 2,943 familje ose 63 familje për km2 me rreth 3.6 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 40 martesa ose -40.3% krahasuar me një vit më parë
• 0 divorce ose 0.0% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 0.0 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Vaqarr me një sipërfaqe prej 46.7 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 10,472 banorësh nga 10,522 banorë një vit më pore ose ndryshim -0.5% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 224 banorë/km2
• Mosha mesatare 33 vjeç
Gjinia
• 48.00%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 108 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 22.50% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 68.90% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 8.70% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 54.70% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 18.50% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 45.20% (32.60% për të rinjtë dhe 12.60% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -50 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht -1 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 58 banorë
• 109 lindje ose 48 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 122, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 51 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 132 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -108 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 152 banorë dhe të larguar prej 260 banorë
• 58 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 2,870 familje ose 61 familje për km2 me rreth 3.6 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 67 martesa ose -10.7% krahasuar me një vit më parë
• 15 divorce ose 87.5% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 4.5 martesa ka një divorc