Tirana Parking

Ndarja e re territoriale e përballi stafin e Bashkisë së Tiranës me nevojën e një ndryshimi të plotë në mënyrën e administrimit dhe menaxhimit të gjithë shërbimeve të transportit dhe kryesisht të parkimit.

Nё kontekstin e ri urban me një diversitet të lartë, rritje tё numrit të popullsisë, rritje tё numrit të automjeteve për banorë, kërkesa jo homogjene për lëvizje sipas zonave të ndryshme të qytetit, nevojat për infrastrukturë funksionale që kanё grupe të popullsisë me densitet jo të madh por të shtrirë në territor, kërkohet një përqasje e mirëmenduar e nё ofrimin e alternativave tё lёvizshmёrisё, parashikimin e ndёrhyrjeve nё kategoritё e trasportit dhe mënyrës se si duhet menaxhuar trafiku.
Bashkia e Tiranës po i kushton një vëmendje të veҫantë transportit dhe lëvizjes në qytetin e Tiranës, si një nga prioritetet më të rëndësishme të punës.
Parkimi, si në rrugë ashtu edhe jashtë-rruge ,ështe një aspekt i rëndësishëm dhe shumë kritik për një qytet, veçanërisht për një qytet si qendër të aktiviteteve sociale dhe ekonomike si Tirana.
Zhvillimet demografike dhe ato socio-ekonomike të qendrës më të madhe urbane dhe administrative të Tiranës kanë nxjerr në pah nevojën për organizimin e parkimit dhe lehtësimin e lëvizjes sipas parimeve të mobilitetit.

Sheshet e Tirana Parking

Tirana Parking ka aktualisht në administrim 7 sheshe ku ofrohet parkimi me pagesë :
1. Sheshi pranë pallatit të sporteve " Asllan Rusi"- i inaguruar më 21 janar 2017, ky shesh ka një kapacitet prej 70 vende parkimi, nga të cilët 66 janë parkim publik, 2 vende invalidi, vendparkim ambulance dhe vendparkim zjarrfikëse.
2. Sheshi pranë Digës së Liqenit Artificial- i inaguruar më 14 shkurt 2018, ka një kapacitet prej 60 vende parkimi, nga të cilat 59 janë parkim publik, 1 vend invalidi.
3. Sheshi pranë Qytetit Studenti- i inaguruar më 12 shkurt 2017, ka një kapacitet prej 100 vende parkimi nga të cilat 96 janë parkim publik, 4 vende invalidi.
4. Pranë sheshit "Avni Rustemi"- i inaguruar më 20 shkurt 2018, ka një kapacitet prej 28 vend parkimi nga të cilat 27 janë parkim publik, 1 vend invalidi.
5. Sheshi pranë stadiumit "Dinamo"- i inaguruar më 16 nëntor 2015, ka një kapacitet prej 84 vende parkimi.
6. Sheshi pranë Infosoft - me një kapacitet prej 37 vend parkimi publik.
7. Sheshi " Bulevardit të Ri" - me një kapacitet prej 329 vend parkimi publik.
8.Sheshi "7 Xhuxhat" , me një kapacitet prej 146 vend parkimi publik.

Numri i biletave të shitura në sheshe, 2019

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/8b3a915e-9a41-4a48-b35c-8f3176ee3611/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/8b3a915e-9a41-4a48-b35c-8f3176ee3611/download"},"fields":[{"name":"Vendndodhja","value":"Vendndodhja","selected":false},{"name":"Sheshi Italia","value":"Sheshi Italia","selected":true},{"name":"Sheshi Infosoft","value":"Sheshi Infosoft","selected":true},{"name":"Sheshi Asllan Rusi","value":"Sheshi Asllan Rusi","selected":true},{"name":"Avni Rustemi","value":"Avni Rustemi","selected":true},{"name":"Diga e Liqenit","value":"Diga e Liqenit","selected":true},{"name":"Sheshi Qytet Studenti","value":"Sheshi Qytet Studenti","selected":true},{"name":"Sheshi te Piramida","value":"Sheshi te Piramida","selected":true},{"name":"Sheshi Bulevardi i Ri","value":"Sheshi Bulevardi i Ri","selected":true},{"name":"Sheshi 7 Xhuxhat","value":"Sheshi 7 Xhuxhat","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Vendndodhja","value":"Vendndodhja","selected":true},{"name":"Sheshi Italia","value":"Sheshi Italia","selected":false},{"name":"Sheshi Infosoft","value":"Sheshi Infosoft","selected":false},{"name":"Sheshi Asllan Rusi","value":"Sheshi Asllan Rusi","selected":false},{"name":"Avni Rustemi","value":"Avni Rustemi","selected":false},{"name":"Diga e Liqenit","value":"Diga e Liqenit","selected":false},{"name":"Sheshi Qytet Studenti","value":"Sheshi Qytet Studenti","selected":false},{"name":"Sheshi te Piramida","value":"Sheshi te Piramida","selected":false},{"name":"Sheshi Bulevardi i Ri","value":"Sheshi Bulevardi i Ri","selected":false},{"name":"Sheshi 7 Xhuxhat","value":"Sheshi 7 Xhuxhat","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Sheshi Italia","Sheshi Infosoft","Sheshi Asllan Rusi","Avni Rustemi","Diga e Liqenit","Sheshi Qytet Studenti","Sheshi te Piramida","Sheshi Bulevardi i Ri","Sheshi 7 Xhuxhat"],"yDataType":"Auto","xfield":"Vendndodhja","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":true},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":true,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"reduceXTicks":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"datapoints":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Vendndodhja","value":"Vendndodhja","selected":false},{"name":"Sheshi Italia","value":"Sheshi Italia","selected":false},{"name":"Sheshi Infosoft","value":"Sheshi Infosoft","selected":false},{"name":"Sheshi Asllan Rusi","value":"Sheshi Asllan Rusi","selected":false},{"name":"Avni Rustemi","value":"Avni Rustemi","selected":false},{"name":"Diga e Liqenit","value":"Diga e Liqenit","selected":false},{"name":"Sheshi Qytet Studenti","value":"Sheshi Qytet Studenti","selected":false},{"name":"Sheshi te Piramida","value":"Sheshi te Piramida","selected":false},{"name":"Sheshi Bulevardi i Ri","value":"Sheshi Bulevardi i Ri","selected":false},{"name":"Sheshi 7 Xhuxhat","value":"Sheshi 7 Xhuxhat","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Parkimet e rezervuara

Tirana Parking është i vetmi institucion përgjegjës për “ Administrimin e Shërbimit të Parkimit Publik me Pagesë” për personat fizik dhe juridik të cilët duan të pajisen me “Leje vendparkimi të rezervuar me pagesë”.
Vendet mbi të cilat mund të rezervosh vend parkime ndahen ne tre zona tarifimi A, B, dhe C. Zona me numrin me të lartë të rezervimeve është Zona A, pasi kjo zonë përfshin në territorin e saj pjesën më kryesore të Tiranës dhe numrin më të lartë të subjekte private.

Vend parkime të rezervuara, 2019

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/8e51fd2d-b3dd-447e-ad4e-51ca73731363/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/8e51fd2d-b3dd-447e-ad4e-51ca73731363/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Gj I 19","value":"Gj I 19","selected":true},{"name":"Gj II 19","value":"Gj II 19","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":true},{"name":"Gj I 19","value":"Gj I 19","selected":false},{"name":"Gj II 19","value":"Gj II 19","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gj I 19","Gj II 19"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":true,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":true,"showLabels":true,"labelType":"percent","margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"donut":false,"color":["red","blue"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Gj I 19","value":"Gj I 19","selected":false},{"name":"Gj II 19","value":"Gj II 19","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Kontrata për parkim të rezervuar

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/3260416b-1651-4e90-a481-8d58201fe658/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/3260416b-1651-4e90-a481-8d58201fe658/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Zona A","value":"Zona A","selected":false},{"name":"Zona B","value":"Zona B","selected":false},{"name":"Zona C","value":"Zona C","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":true},{"name":"Zona A","value":"Zona A","selected":false},{"name":"Zona B","value":"Zona B","selected":false},{"name":"Zona C","value":"Zona C","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Zona A","Zona B","Zona C"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":true,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":true,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Zona A","value":"Zona A","selected":false},{"name":"Zona B","value":"Zona B","selected":false},{"name":"Zona C","value":"Zona C","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}