Tirana Parking

Ndarja e re territoriale e përballi stafin e Bashkisë së Tiranës me nevojën e një ndryshimi të plotë në mënyrën e administrimit dhe menaxhimit të gjithë shërbimeve të transportit dhe kryesisht të parkimit.

Nё kontekstin e ri urban me një diversitet të lartë, rritje tё numrit të popullsisë, rritje tё numrit të automjeteve për banorë, kërkesa jo homogjene për lëvizje sipas zonave të ndryshme të qytetit, nevojat për infrastrukturë funksionale që kanё grupe të popullsisë me densitet jo të madh por të shtrirë në territor, kërkohet një përqasje e mirëmenduar e nё ofrimin e alternativave tё lёvizshmёrisё, parashikimin e ndёrhyrjeve nё kategoritё e trasportit dhe mënyrës se si duhet menaxhuar trafiku.
Bashkia e Tiranës po i kushton një vëmendje të veҫantë transportit dhe lëvizjes në qytetin e Tiranës, si një nga prioritetet më të rëndësishme të punës.
Parkimi, si në rrugë ashtu edhe jashtë-rruge ,ështe një aspekt i rëndësishëm dhe shumë kritik për një qytet, veçanërisht për një qytet si qendër të aktiviteteve sociale dhe ekonomike si Tirana.
Zhvillimet demografike dhe ato socio-ekonomike të qendrës më të madhe urbane dhe administrative të Tiranës kanë nxjerr në pah nevojën për organizimin e parkimit dhe lehtësimin e lëvizjes sipas parimeve të mobilitetit.

Sheshet e Tirana Parking

Tirana Parking ka aktualisht në administrim 11 sheshe ku ofrohet parkimi me pagesë :
1. Sheshi pranë pallatit të sporteve " Asllan Rusi"- i inaguruar më 21 Janar 2017, ky shesh ka një kapacitet prej 76 vende parkimi, nga të cilët 72 janë parkim publik, 2 vende invalidi, vendparkim ambulance dhe vendparkim zjarrfikëse.
2. Sheshi pranë Digës së Liqenit Artificial- i inaguruar më 14 Shkurt 2018, ka një kapacitet prej 58 vende parkimi, nga të cilat 57 janë parkim publik, 1 vend invalidi.
3. Sheshi pranë Qytetit Studenti- i inaguruar më 12 Shkurt 2017, ka një kapacitet prej 108 vende parkimi nga të cilat 104 janë parkim publik, 4 vende invalidi.
4. Pranë sheshit "Avni Rustemi"- i inaguruar më 27 Shkurt 2018, ka një kapacitet prej 28 vende parkimi nga të cilat 27 janë parkim publik, 1 vend invalidi.
5. Sheshi pranë stadiumit "Dinamo"- i inaguruar më 16 Nëntor 2015, ka një kapacitet prej 84 vende parkimi, nga të cilat 83 janë parkim publik, 1 vend invalidi.
6. Sheshi pranë Infosoft - me një kapacitet prej 37 vende parkimi, nga të cilat 36 janë vende për parkim publik, 1 vend invalidi.
7. Sheshi "Bulevardit të Ri" - me një kapacitet prej 329 vende parkimi , nga të cilat 325 janë parkim publik, 4 vende invalidi.
8.Sheshi "7 Xhuxhat"- i inaguruar më Tetor 2019, me një kapacitet prej 140 vend parkimi , nga të cilat 138 janë vende për parkim publik, 2 vende invalidi.
9.Sheshi "Skenderbej"-me një kapacitet prej 305 vende parkimi, nga të cilat 301 janë vende për parkim publik, 4 vende invalidi.
10.Sheshi "Sheqeri Pikant"- i inaguruar më Tetor 2019.
11.Sheshi "Air Albania"- i inaguruar më Dhjetor 2020.

Kapaciteti i vendparkimeve në sheshet Eco Parking 2021

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/7cfdb60f-f7c4-4e55-bd50-57af237259bf/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/7cfdb60f-f7c4-4e55-bd50-57af237259bf/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":true},{"name":"2021","value":"2021","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":true},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2021","value":"2021","selected":true}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":true},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"seriesFields":["2021"],"yDataType":"Number","xfield":"Treguesi","xDataType":"String","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"reduceXTicks":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2021","value":"2021","selected":false}],"errors":{}}

Parkimet e rezervuara

Tirana Parking është i vetmi institucion përgjegjës për “ Administrimin e Shërbimit të Parkimit Publik me Pagesë” për personat fizik dhe juridik të cilët duan të pajisen me “Leje vendparkimi të rezervuar me pagesë”.
Vendet mbi të cilat mund të rezervosh vend parkime ndahen në tre zona tarifimi A, B, dhe C dhe kategorizohen sipas klientit të cilët mund të jenë Subjekte, Individë ose Administratë publike. Zona me numrin me të lartë të rezervimeve është Zona A, pasi kjo zonë ka një shtrirje më të gjerë si dhe përqëndrimin më të lartë të subjekte private. Konkretisht për vitin 2021 janë lidhur 352 kontrata ku 93% e tyre janë kontrata të lidhura nga subjektet private, 0.8 nga individë dhe 6.2% nga administratë publike.

Kontrata të lidhura për Parkim të Rezervuar sipas zonave 2021

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/cef8a2ec-d57b-4b37-b1f2-53e6c8094edc/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/cef8a2ec-d57b-4b37-b1f2-53e6c8094edc/download"},"fields":[{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":false},{"name":"Gj I 20","value":"Gj I 20","selected":false},{"name":"GJ II 20","value":"GJ II 20","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":false},{"name":"Gj I 20","value":"Gj I 20","selected":false},{"name":"GJ II 20","value":"GJ II 20","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gj I 20","GJ II 20"],"yDataType":"Auto","xfield":"Gjithsej","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Gjithsej","value":"Gjithsej","selected":false},{"name":"Gj I 20","value":"Gj I 20","selected":false},{"name":"GJ II 20","value":"GJ II 20","selected":false}],"errors":{}}

Kontrata të lidhura për Parkim të Rezervuar sipas klienteve 2021

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/6e0627c9-2710-4615-bebc-4b62c1423f09/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/6e0627c9-2710-4615-bebc-4b62c1423f09/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Gj I 20","value":"Gj I 20","selected":false},{"name":"GJ II 20","value":"GJ II 20","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Gj I 20","value":"Gj I 20","selected":false},{"name":"GJ II 20","value":"GJ II 20","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gj I 20","GJ II 20"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":false,"staggerLabels":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Gj I 20","value":"Gj I 20","selected":false},{"name":"GJ II 20","value":"GJ II 20","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{},"y2Format":{},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}