Tirana në shifra, 2018

Tregues demografikë të Tiranës

Ndarja administrative e Shqipërisë ka pësuar ndryshime të vazhdueshme si për sa i përket shtrirjes gjeografike, ashtu edhe funksioneve të strukturave. Në 31 korrik 2014, me vendim të Parlamentit Shqiptar, u miratua organizimi i ri administrativo-territorial që e ndan vendin në 12 qarqe, 61 bashki dhe nën ndarjet të tjera të parashikuara në ligjin 115/2014 “Për ndarjen administrativo - territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. Me ligjin e ri, Bashkia e Tiranës formohet nga bashkimi i 13 ish-komunave dhe Bashkisë Tiranë, teksa njësitë e mëparshme minibashkiake kanë ndërruar emërtim dhe funksion, pasi tani ato kanë statusin e njësive administrative. Shiko këtu ndarjen administrative të Tiranës. Deri në vitin 2014, Bashkia e Tiranës zinte një sipërfaqe prej rreth 41.8 km2. Me ndarjen e re administrative, Bashkia e Tiranës ka rritur me 27 herë territorin e saj dhe ka afërsisht një sipërfaqe rreth 1 111 km2.

Dendësia e popullsisë 2018

Të dhëna demografike në vite

Përllogaritjet e popullsisë janë siguruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC) pranë Ministrisë së Brendshme. Kjo histori të dhënash jep një përshkrim të zhvillimeve të fundit në popullsinë e Tiranës, duke marrë në konsideratë disa nga treguesit kryesorë demografikë, duke përfshirë informacionin mbi ndryshimet në numrin e popullsisë përgjatë viteve 2017-2018, dendësinë e popullsisë, shtesën natyrore, lindshmërinë, vdekshmërinë, raportet gjinore, aktet martesore, numrin e familjeve dhe raportet e varësisë moshore.

Zhvillimet e fundit demografike tregojnë se popullsia e Shqipërisë po zvogëlohet, ndërkohë që struktura e saj tregon se popullsia po shkon drejt plakjes. Kjo si pasojë e rritjes së jetëgjatësisë, dhe nga ana tjetër e lindshmërisë e cila edhe pse po rritet lehtësisht, vazhdon të jetë nën nivelin e zëvendësimit.

Por ndryshe nga treguesit demografikë në vend, Tirana po shtohet çdo vit dhe më tepër. Këtë tendencë e tregojnë dhe studimet dhe projeksionet e kryera nga INSTAT për 10 vitet e ardhshme. Sipas DPGJC, popullsia në Tiranë ka një rritje të vazhdueshme. Norma e rritjes ndryshon me vite ku ka vite që ngadalësohet si 2011 dhe 2015 ndërkohë që ka dhe vite ku ka rritmin më të lartë të rritjes si 2017 me 2.62%.

më shumë ...

Numri i banorëve dhe ritmi i rritjes së tyre

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/209e7467-e291-4653-a78d-adc0e3f72491/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/209e7467-e291-4653-a78d-adc0e3f72491/download"},"fields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Banore","value":"Banore","selected":true},{"name":"Norme rritje","value":"Norme rritje","selected":true},{"name":"Banore nje vit me pare","value":"Banore nje vit me pare","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Lindje","value":"Lindje","selected":false},{"name":"Vdekje","value":"Vdekje","selected":false},{"name":"Bilanci I levizjeve","value":"Bilanci I levizjeve","selected":false},{"name":"Shtesa Natyrore","value":"Shtesa Natyrore","selected":false},{"name":"% Bilancit te levizjeve","value":"% Bilancit te levizjeve","selected":false},{"name":"% Shtesa natyrore","value":"% Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Femra %","value":"Femra %","selected":false},{"name":"Meshkuj %","value":"Meshkuj %","selected":false},{"name":"Te ardhurit/km2","value":"Te ardhurit/km2","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":true},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"xfields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":true},{"name":"Banore","value":"Banore","selected":false},{"name":"Norme rritje","value":"Norme rritje","selected":false},{"name":"Banore nje vit me pare","value":"Banore nje vit me pare","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Lindje","value":"Lindje","selected":false},{"name":"Vdekje","value":"Vdekje","selected":false},{"name":"Bilanci I levizjeve","value":"Bilanci I levizjeve","selected":false},{"name":"Shtesa Natyrore","value":"Shtesa Natyrore","selected":false},{"name":"% Bilancit te levizjeve","value":"% Bilancit te levizjeve","selected":false},{"name":"% Shtesa natyrore","value":"% Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Femra %","value":"Femra %","selected":false},{"name":"Meshkuj %","value":"Meshkuj %","selected":false},{"name":"Te ardhurit/km2","value":"Te ardhurit/km2","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":true},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"seriesFields":["Banore","Norme rritje"],"yDataType":"Number","xfield":"Viti","xDataType":"Date","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":true}],"graphType":"linePlusBarChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"showDistX":true,"showDistY":true,"onlyCircles":false,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabel":"Numri i banorëve","axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabel":"Rritmi i rritjes","axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showValues":false,"staggerLabels":false,"color":["#37C8C0","#FFDA6F"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Banore","value":"Banore","selected":false},{"name":"Norme rritje","value":"Norme rritje","selected":false},{"name":"Banore nje vit me pare","value":"Banore nje vit me pare","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Lindje","value":"Lindje","selected":false},{"name":"Vdekje","value":"Vdekje","selected":false},{"name":"Bilanci I levizjeve","value":"Bilanci I levizjeve","selected":false},{"name":"Shtesa Natyrore","value":"Shtesa Natyrore","selected":false},{"name":"% Bilancit te levizjeve","value":"% Bilancit te levizjeve","selected":false},{"name":"% Shtesa natyrore","value":"% Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Femra %","value":"Femra %","selected":false},{"name":"Meshkuj %","value":"Meshkuj %","selected":false},{"name":"Te ardhurit/km2","value":"Te ardhurit/km2","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":null},"y1Format":{"type":"String","format":""},"y2Format":{"type":"String","format":""},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":[null,null],"yValuesStep":1,"y1Values":["",""],"y1ValuesFrom":"","y1ValuesTo":"","y1ValuesStep":1,"y2Values":["",""],"y2ValuesFrom":"","y2ValuesTo":"","y2ValuesStep":1,"lpbBarChartField":"Banore","goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Ndryshimet në popullsi vijnë si rezultat i dy komponentëve: shtesës natyrore të popullsisë dhe bilancit të lëvizjeve. Aktualisht, nuk disponohen të dhëna për migracionin neto të Bashkisë Tiranë dhe është llogaritur vetëm bilanci i lëvizjeve të regjistrit të gjendjes civile.

Në 2018, shtesa prej 14 501 banorë rezulton të jetë ndikuar më së shumti nga bilanci i lëvizjeve prej +11 118 banorë ose 76.7%. Shtesa natyrore për 2018 ishte 3 383 banorë, ku numri i lindjeve rezultoi 7 431 banorë (ose 9 të lindur për 1000 banorë) dhe totali i vdekjeve 4 048 banorë (ose 5 të vdekur për 1000 banorë).

Koeficienti maksimal i lindshmërisë është në Njësinë Kashar me rreth 15 të lindur për 1000 banorë ndërsa koeficienti minimal është në Njësinë Krrabë me rreth 5 të lindur për 1000 banorë. Koeficienti maksimal i vdekshmërisë është në Njësinë Shëngjergj, rreth 10 të vdekur për 1000 banorë ndërsa koeficienti minimal është në Njësinë Farkë me rreth 3 të vdekur për 1000 banorë.

Nga 24 njësitë administrative të Tiranës vetëm tre njësi kanë shtesë negative:
• Njësia 10 prej -7 banorë ku numri i vdekjeve (202) tejkalon atë të lindjeve(195);
• Njësia Krrabë prej -3 banorë ku numri i vdekjeve (19) tejkalon atë të lindjeve(16);
• Njësia Shëngjergj prej -2 banorë ku numri i vdekjeve (25) tejkalon atë të lindjeve(23).

Lëvizjet e brendshme shprehin se Njësia Kashar ka bilancin më të lartë të lëvizjeve të brendshme për 2018 me +1 827 banorë i ndjekur nga Njësia 7 me +1 172 banorë dhe Njësia Farkë me +1 144 banorë. Njësitë më pak të preferuara, ku numri i të larguarve është më i madh se të regjistruarve, janë Zall Bastar me -59 banorë, Shëngjergj me -27 banorë dhe Krraba me -8 banorë.

Bilanci i lëvizjeve dhe shtesa natyrore, %

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/209e7467-e291-4653-a78d-adc0e3f72491/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/209e7467-e291-4653-a78d-adc0e3f72491/download"},"fields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Banore","value":"Banore","selected":false},{"name":"Norme rritje","value":"Norme rritje","selected":false},{"name":"Banore nje vit me pare","value":"Banore nje vit me pare","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Lindje","value":"Lindje","selected":false},{"name":"Vdekje","value":"Vdekje","selected":false},{"name":"Bilanci I levizjeve","value":"Bilanci I levizjeve","selected":false},{"name":"Shtesa Natyrore","value":"Shtesa Natyrore","selected":false},{"name":"% Bilancit te levizjeve","value":"% Bilancit te levizjeve","selected":false},{"name":"% Shtesa natyrore","value":"% Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Femra %","value":"Femra %","selected":false},{"name":"Meshkuj %","value":"Meshkuj %","selected":false},{"name":"Te ardhurit/km2","value":"Te ardhurit/km2","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Banore","value":"Banore","selected":false},{"name":"Norme rritje","value":"Norme rritje","selected":false},{"name":"Banore nje vit me pare","value":"Banore nje vit me pare","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Lindje","value":"Lindje","selected":false},{"name":"Vdekje","value":"Vdekje","selected":false},{"name":"Bilanci I levizjeve","value":"Bilanci I levizjeve","selected":false},{"name":"Shtesa Natyrore","value":"Shtesa Natyrore","selected":false},{"name":"% Bilancit te levizjeve","value":"% Bilancit te levizjeve","selected":false},{"name":"% Shtesa natyrore","value":"% Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Femra %","value":"Femra %","selected":false},{"name":"Meshkuj %","value":"Meshkuj %","selected":false},{"name":"Te ardhurit/km2","value":"Te ardhurit/km2","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["% Bilancit te levizjeve","% Shtesa natyrore"],"yDataType":"Auto","xfield":"Viti","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Ndikimi në përqindje i shtesës natyrore dhe bilancit të lëvizjeve","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"color":["#B9E7E7","#BBE7B6"]},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Banore","value":"Banore","selected":false},{"name":"Norme rritje","value":"Norme rritje","selected":false},{"name":"Banore nje vit me pare","value":"Banore nje vit me pare","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Lindje","value":"Lindje","selected":false},{"name":"Vdekje","value":"Vdekje","selected":false},{"name":"Bilanci I levizjeve","value":"Bilanci I levizjeve","selected":false},{"name":"Shtesa Natyrore","value":"Shtesa Natyrore","selected":false},{"name":"% Bilancit te levizjeve","value":"% Bilancit te levizjeve","selected":false},{"name":"% Shtesa natyrore","value":"% Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Femra %","value":"Femra %","selected":false},{"name":"Meshkuj %","value":"Meshkuj %","selected":false},{"name":"Te ardhurit/km2","value":"Te ardhurit/km2","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Percentage","format":".2f"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Bilanci i lëvizjeve dhe shtesa natyrore, numër

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/209e7467-e291-4653-a78d-adc0e3f72491/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/209e7467-e291-4653-a78d-adc0e3f72491/download"},"fields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Banore","value":"Banore","selected":false},{"name":"Norme rritje","value":"Norme rritje","selected":false},{"name":"Banore nje vit me pare","value":"Banore nje vit me pare","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Lindje","value":"Lindje","selected":false},{"name":"Vdekje","value":"Vdekje","selected":false},{"name":"Bilanci I levizjeve","value":"Bilanci I levizjeve","selected":false},{"name":"Shtesa Natyrore","value":"Shtesa Natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Femra %","value":"Femra %","selected":false},{"name":"Meshkuj %","value":"Meshkuj %","selected":false},{"name":"Te ardhurit/km2","value":"Te ardhurit/km2","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Banore","value":"Banore","selected":false},{"name":"Norme rritje","value":"Norme rritje","selected":false},{"name":"Banore nje vit me pare","value":"Banore nje vit me pare","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Lindje","value":"Lindje","selected":false},{"name":"Vdekje","value":"Vdekje","selected":false},{"name":"Bilanci I levizjeve","value":"Bilanci I levizjeve","selected":false},{"name":"Shtesa Natyrore","value":"Shtesa Natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Femra %","value":"Femra %","selected":false},{"name":"Meshkuj %","value":"Meshkuj %","selected":false},{"name":"Te ardhurit/km2","value":"Te ardhurit/km2","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bilanci I levizjeve","Shtesa Natyrore"],"yDataType":"Number","xfield":"Viti","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Bilanci i lëvizjeve dhe shtesa natyrore","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":false,"color":["#B9E7E7","#BBE7B6"]},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Banore","value":"Banore","selected":false},{"name":"Norme rritje","value":"Norme rritje","selected":false},{"name":"Banore nje vit me pare","value":"Banore nje vit me pare","selected":false},{"name":"Divorce","value":"Divorce","selected":false},{"name":"Lindje","value":"Lindje","selected":false},{"name":"Vdekje","value":"Vdekje","selected":false},{"name":"Bilanci I levizjeve","value":"Bilanci I levizjeve","selected":false},{"name":"Shtesa Natyrore","value":"Shtesa Natyrore","selected":false},{"name":"% Bilancit te levizjeve","value":"% Bilancit te levizjeve","selected":false},{"name":"% Shtesa natyrore","value":"% Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Femra %","value":"Femra %","selected":false},{"name":"Meshkuj %","value":"Meshkuj %","selected":false},{"name":"Te ardhurit/km2","value":"Te ardhurit/km2","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Treguesit gjinorë në Tiranë

Në 2018, Tirana kishte rreth 417 779 femra ose 50.43% e banorëve në Tiranë. Por kjo përqindje ndryshon sipas njësive administrative.
• Njësia administrative Nr.10 ka përqindjen maksimale të femrave me 52.3% të popullsisë
• Njësia Baldushk ka përqindjen minimale të femrave me 47.3% të popullsisë

Shpërndarja e popullsisë sipas njësive dhe gjinisë, 2018

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/04ab75aa-a410-4d40-966e-7dfcd22ce037/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/04ab75aa-a410-4d40-966e-7dfcd22ce037/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Nr i familjeve","value":"Nr i familjeve","selected":false},{"name":"Nr i divorceve","value":"Nr i divorceve","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Nr i vdekjeve","value":"Nr i vdekjeve","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Nr i lindjeve","value":"Nr i lindjeve","selected":false},{"name":"Nr mesatar i banoreve/familje","value":"Nr mesatar i banoreve/familje","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false},{"name":"Nr i martesave","value":"Nr i martesave","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Nr i familjeve","value":"Nr i familjeve","selected":false},{"name":"Nr i divorceve","value":"Nr i divorceve","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Nr i vdekjeve","value":"Nr i vdekjeve","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Nr i lindjeve","value":"Nr i lindjeve","selected":false},{"name":"Nr mesatar i banoreve/familje","value":"Nr mesatar i banoreve/familje","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false},{"name":"Nr i martesave","value":"Nr i martesave","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Femra","Meshkuj"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Njësia administrative","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i banorëve sipas gjinisë","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Longitude","value":"Longitude","selected":false},{"name":"Latitude","value":"Latitude","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Nr i familjeve","value":"Nr i familjeve","selected":false},{"name":"Nr mesatar i banoreve/familje","value":"Nr mesatar i banoreve/familje","selected":false},{"name":"Nr i divorceve","value":"Nr i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i martesave","value":"Nr i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i martesave","value":"Koeficienti i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i divorceve","value":"Koeficienti i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i lindjeve","value":"Nr i lindjeve","selected":false},{"name":"Nr i vdekjeve","value":"Nr i vdekjeve","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Raporti gjinor në Bashkinë e Tiranës është 98.3 meshkuj për 100 femra. Ashtu si përqindja e femrave edhe ky raport ndryshon midis njësive administrative ku:
• Njësia administrative Nr.10 ka raportin minimal me 91.2 meshkuj për 100 femra.
• Njësia Krrabë ka raportin maksimal me 115 meshkuj për 100 femra.
Ky raport në vend për vitin 2018 ishte 100.1 meshkuj për 100 femra dhe në sjelljen e njësive administrative shohim që të gjitha njësitë rurale të Tiranës e tejkalojnë këtë raport. Nga njësitë urbane vetëm njësia 11 është mbi mesataren e vendit.

Raporti gjinor sipas njësive dhe krahasimi me mesataren e vendit dhe Tiranës

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/8a0b9cf2-a33a-45af-879a-44085bd210b2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/8a0b9cf2-a33a-45af-879a-44085bd210b2/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Nr i familjeve","value":"Nr i familjeve","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Tirane madhesia e familjes","value":"Tirane madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Nr i divorceve","value":"Nr i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i martesave","value":"Nr i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i martesave","value":"Koeficienti i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i divorceve","value":"Koeficienti i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i lindjeve","value":"Nr i lindjeve","selected":false},{"name":"Nr i vdekjeve","value":"Nr i vdekjeve","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":true},{"name":"Tirana Raporti Gjinor","value":"Tirana Raporti Gjinor","selected":true},{"name":"Shqiperia Raporti Gjinor","value":"Shqiperia Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Tirana Dendesia","value":"Tirana Dendesia","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Tirana Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Tirana Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Tirana Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Tirana Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false},{"name":"Tirana Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Tirana Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":true},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Nr i familjeve","value":"Nr i familjeve","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Tirane madhesia e familjes","value":"Tirane madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Nr i divorceve","value":"Nr i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i martesave","value":"Nr i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i martesave","value":"Koeficienti i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i divorceve","value":"Koeficienti i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i lindjeve","value":"Nr i lindjeve","selected":false},{"name":"Nr i vdekjeve","value":"Nr i vdekjeve","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Tirana Raporti Gjinor","value":"Tirana Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Shqiperia Raporti Gjinor","value":"Shqiperia Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Tirana Dendesia","value":"Tirana Dendesia","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Tirana Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Tirana Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Tirana Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Tirana Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false},{"name":"Tirana Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Tirana Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Raporti Gjinor","Tirana Raporti Gjinor","Shqiperia Raporti Gjinor"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":true},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Raporti gjinor (numri i meshkujve për çdo 100 femra))","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"datapoints":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Nr i familjeve","value":"Nr i familjeve","selected":false},{"name":"Madhesia e familjes","value":"Madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Tirane madhesia e familjes","value":"Tirane madhesia e familjes","selected":false},{"name":"Nr i divorceve","value":"Nr i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i martesave","value":"Nr i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i martesave","value":"Koeficienti i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i divorceve","value":"Koeficienti i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i lindjeve","value":"Nr i lindjeve","selected":false},{"name":"Nr i vdekjeve","value":"Nr i vdekjeve","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Tirana Raporti Gjinor","value":"Tirana Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Shqiperia Raporti Gjinor","value":"Shqiperia Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Tirana Dendesia","value":"Tirana Dendesia","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Tirana Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Tirana Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Tirana Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Tirana Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Shqiperia Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false},{"name":"Tirana Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Tirana Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Popullsia sipas njësive, 2018

Sipas të dhënave demografike të siguruara nga DPGJC, popullsia e Bashkisë së Tiranës për vitin 2018 llogaritet 828 403 banorë nga 813 902 banorë në 2017 ose +1.78% më shumë. Rritja më e madhe vërehet në njësinë administrative të Kasharit (+2 258 banorë), Njësinë 7 (+1 489 banorë) dhe Njësinë 6 (+1 423 banorë).

Njësia që përbën numrin më të madh të popullsisë është Njësia 5 me 10.48% të banorëve, e ndjekur nga Njësia 2 me 9.93% dhe Njësia 6 me 9.36%. Nga njësitë urbane, Njësia 10 me 3.38 %, zë përqindjen më të ulët duke u renditur mbas njësisë Kashar që ka rreth 4.78% të baorëve. Njësia Shëngjergj me 0.31% të banorëve të Tiranës dhe Krraba me 0.37% janë dy njësitë e bashkisë Tiranë me numrin më të vogël të banorëve.
më shumë...

Popullsia sipas grupmoshave, 2018

Me rritjen e numrit të banorëve ka dhe rritje të dendësisë së popullisë ku mesatarisht dendësia e popullsisë rritet me 12 banorë/km2 çdo vit. Gjatë vitit 2018, bazuar në numrin e popullisë sipas DPGJC , në bashkinë e Tiranës dendësia e popullsisë ishte 746 banorë/km2.
Nga piramida e popullsisë vihet re se rreth 50% e popllsisë janë nën 35 vjeç. Rreth 70.99% e popullsisë janë në moshë pune. Fëmijët e moshës 0-9 vjeç përbëjnë 11.48% të popullsisë së Tiranës.

Gjatë 2018, të rinjtë (0-14 vjeç) në Tiranë zënë 17.2%. Popullsia në moshë pune (15-64 vjeç) zë rreth 71.0% të popullsisë ndërsa popullsia mbi 65 vjeç zë 11.9%. Nëse do i krahasonim këto përqindje me vendin për 2018 rezultojnë, të rinjtë në vend zënë 17.5 % të popullsisë, popullsia në moshë pune përbën 68.7% ndërsa ata mbi 65 vjeç rreth 13.8%. Kjo tregon që në Tiranë janë përqëndruar kryesisht, persona në moshë pune për të patur më shumë mundësi në punësim. Kjo vihet re edhe nga koefiçienti i përgjithshëm i varësisë dhe ai i të rinjve dhe të moshuarve.

Shpërndarja e popullsisë, 2018

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/04ab75aa-a410-4d40-966e-7dfcd22ce037/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/04ab75aa-a410-4d40-966e-7dfcd22ce037/download"},"fields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Nr i familjeve","value":"Nr i familjeve","selected":false},{"name":"Nr mesatar i banoreve/familje","value":"Nr mesatar i banoreve/familje","selected":false},{"name":"Nr i divorceve","value":"Nr i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i martesave","value":"Nr i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i martesave","value":"Koeficienti i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i divorceve","value":"Koeficienti i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i lindjeve","value":"Nr i lindjeve","selected":false},{"name":"Nr i vdekjeve","value":"Nr i vdekjeve","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Nr i familjeve","value":"Nr i familjeve","selected":false},{"name":"Nr mesatar i banoreve/familje","value":"Nr mesatar i banoreve/familje","selected":false},{"name":"Nr i divorceve","value":"Nr i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i martesave","value":"Nr i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i martesave","value":"Koeficienti i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i divorceve","value":"Koeficienti i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i lindjeve","value":"Nr i lindjeve","selected":false},{"name":"Nr i vdekjeve","value":"Nr i vdekjeve","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Popullsia"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"reduceXTicks":false,"showLegend":true,"margin":{"top":0,"right":0,"bottom":0,"left":0},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showValues":true,"staggerLabels":true,"donut":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia","value":"Njesia","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"Nr i familjeve","value":"Nr i familjeve","selected":false},{"name":"Nr mesatar i banoreve/familje","value":"Nr mesatar i banoreve/familje","selected":false},{"name":"Nr i divorceve","value":"Nr i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i martesave","value":"Nr i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i martesave","value":"Koeficienti i martesave","selected":false},{"name":"Koeficienti i divorceve","value":"Koeficienti i divorceve","selected":false},{"name":"Nr i lindjeve","value":"Nr i lindjeve","selected":false},{"name":"Nr i vdekjeve","value":"Nr i vdekjeve","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te moshuar","value":"Koeficienti i varesise per te moshuar","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise per te rinjte","value":"Koeficienti i varesise per te rinjte","selected":false},{"name":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","value":"Koeficienti i varesise se pergjithshme","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"400","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":",.1f"},"y1Format":{"type":null,"format":""},"y2Format":{"type":null,"format":""},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":["",""],"y1ValuesFrom":"","y1ValuesTo":"","y1ValuesStep":1,"y2Values":[600,800],"y2ValuesFrom":"600","y2ValuesTo":"800","y2ValuesStep":1,"lpbBarChartField":"Banore","goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Piramida e popullisë së Tiranës, 2018

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/2efc7833-95b0-4f4a-9030-5ed01bc719cd/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/2efc7833-95b0-4f4a-9030-5ed01bc719cd/download"},"fields":[{"name":"Mosha","value":"Mosha","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"_noname_","value":"_noname_","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Mosha","value":"Mosha","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"_noname_","value":"_noname_","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Femra","Meshkuj"],"yDataType":"Auto","xfield":"Mosha","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Grupmosha","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numër popullsie","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Mosha","value":"Mosha","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false},{"name":"_noname_","value":"_noname_","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}