Rritet numri i bizneseve me 5+ të punësuar

Analizimi i situatës së bizneseve në Tiranë për vitin 2019 bazuar në të dhënat më të fundit të publikuara nga INSTAT për bizneset sipas madhësisë, gjinisë së administratorit, aktivitetit ekonomik, pronësisë dhe formës ligjore. Gjatë vitit 2019 në Tiranë pati 46,435 biznese aktive, ose rreth 28.6% të vendit dhe rreth 86.6% të qarkut.

Ecuria e bizneseve të Tiranës sipas madhësisë

Gjatë vitit 2019 në Tiranë:

 • U rrit numri i bizneseve me 5+ të punësuar rreth 2.67%;
 • Bizneset me 50+ të punësuar u rritën me 1.44%;
 • Tetë nga dhjetë biznese (ose 82.04%) janë me më pak se pesë punonjës;
 • Bizneset me 50 dhe më shumë të punësuar përbëjnë 2.12% të bizneseve ndërkohë për vendin ky raport është vetëm 1.22%;
 • Në Tiranë ushtrojnë aktivitetin një në katër biznese me 1-4 të punësuar të vendit ( 26.3%);
 • Rreth gjysma e bizneseve me 5 dhe më shumë të punësuar ushtrojnë aktivitetin ekonomik në Tiranë (47.70%).

Bizneset me 50+ të punësuar

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/8c34fbaf-82bc-4a03-990a-0b8987827671/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/8c34fbaf-82bc-4a03-990a-0b8987827671/download"},"fields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["50+ te punesuar"],"yDataType":"Auto","xfield":"Vitet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"datapoints":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Bizneset me 5-9 të punësuar

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/8c34fbaf-82bc-4a03-990a-0b8987827671/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/8c34fbaf-82bc-4a03-990a-0b8987827671/download"},"fields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["5-9 te punesuar"],"yDataType":"Auto","xfield":"Vitet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"datapoints":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Bizneset me 10-49 të punësuar

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/8c34fbaf-82bc-4a03-990a-0b8987827671/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/8c34fbaf-82bc-4a03-990a-0b8987827671/download"},"fields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["10-49 te punesuar"],"yDataType":"Auto","xfield":"Vitet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"datapoints":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Bizneset me 1-4 të punësuar

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/8c34fbaf-82bc-4a03-990a-0b8987827671/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/8c34fbaf-82bc-4a03-990a-0b8987827671/download"},"fields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["1-4 te punesuar"],"yDataType":"Auto","xfield":"Vitet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"datapoints":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"1-4 te punesuar","value":"1-4 te punesuar","selected":false},{"name":"5-9 te punesuar","value":"5-9 te punesuar","selected":false},{"name":"10-49 te punesuar","value":"10-49 te punesuar","selected":false},{"name":"50+ te punesuar","value":"50+ te punesuar","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Ecuria e bizneseve të Tiranës sipas pronësisë

Gjatë vitit 2019 në Tiranë:

 • U rrit numri i bizneseve të huaja dhe të përbashkëta me rreth 1.12%;
 • Në Tiranë ushtrojnë aktivitetin shtatë nga dhjetë biznese të huaja dhe të përbashkëta(65.68%) të vendit;
 • Bizneset e huaja dhe të përbashkëta përbëjnë 9.11% të bizneseve të Tiranës nga 3.97% që përbëjnë në gjithë vendin dhe nga 1.91% që përbëjnë në 60 bashkitë e tjera;

Bizneset me pronësi të huaj dhe të përbashkët

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/df072c17-c288-4cc2-b9ad-005d30b92753/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/df072c17-c288-4cc2-b9ad-005d30b92753/download"},"fields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite e tjera","value":"60 Bashkite e tjera","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":true},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite e tjera","value":"60 Bashkite e tjera","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Tirane","60 Bashkite e tjera"],"yDataType":"Auto","xfield":"Vitet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":true},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"datapoints":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite e tjera","value":"60 Bashkite e tjera","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"Number","format":"d"},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Ecuria e bizneseve të Tiranës sipas gjinisë së administratorit

Gjatë vitit 2019 në Tiranë:

 • U rrit numri i bizneseve të administruara nga femrat me rreth 1.02%, ndërsa në vend ra me 1.47%;
 • Në Tiranë ushtrojnë aktivitetin katër nga dhjetë biznese të administruara nga femrat (37.91%) në vend;
 • Bizneset e administruara nga femrat përbëjnë 33.65% të bizneseve të Tiranës nga 25.38% që përbëjnë në gjithë vendin dhe nga 22.07% që përbëjnë në 60 bashkitë e tjera;

Bizneset e administruara nga femrat

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/eeab2785-fe44-4e0c-af46-800e32f0d83e/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/eeab2785-fe44-4e0c-af46-800e32f0d83e/download"},"fields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite e tjera","value":"60 Bashkite e tjera","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite e tjera","value":"60 Bashkite e tjera","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Tirane","60 Bashkite e tjera"],"yDataType":"Auto","xfield":"Vitet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"datapoints":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite e tjera","value":"60 Bashkite e tjera","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Ecuria e bizneseve të Tiranës sipas aktivitetit ekonomik

Gjatë vitit 2019 në Tiranë:

 • U rrit numri i bizneseve që ushtrojnë aktivitetin ekonomik në Bujqesi, Pyje e Peshkim
  me rreth 24.88% ndërsa në vend me 8.57%;
 • Informacioni dhe Komunikacioniështë aktiviteti i dytë me përqindjen më të lartë të rritjes me rreth 8.12%;
 • Në Tiranë janë vendosur shtatë nga dhjetë biznesetë vendit që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Informacion dhe Komunikacion;
 • Aktivitetet ekonomike si "Aktivitetet financiare dhe të sigurimit", "Aktivitete të pasurive të paluajtëshme", "Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike", "Administrata publike dhe mbrojtja;sigurimi social i detyrueshëm", "Arsimi, Shëndetësia" etj. janë klasifikuar të gjitha si "Shërbime të tjera" dhe po rriten çdo vit edhe më tepër në numër dhe gjatë 2019 kanë numrin më të lartë në vlerë absolute të rritjes me +638 biznese;
 • Në Tiranë janë vendosur katër nga dhjetë biznese të vendit që ushtrojnë aktivitetin ekonomik në prodhim shërbimesh (40.22%);
 • Vetëm 8.82% e bizneseve të prodhimit të të mirave ushtrojnë aktivitetin e tyre në Tiranë.

Bizneset sipas aktivitetit ekonomik në Tiranë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/26dd3160-bea9-44d2-bcc2-f523de5d7e72/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/26dd3160-bea9-44d2-bcc2-f523de5d7e72/download"},"fields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Bujqesi, Pyje, Peshkim","value":"Bujqesi, Pyje, Peshkim","selected":false},{"name":"Industri","value":"Industri","selected":false},{"name":"Ndertim","value":"Ndertim","selected":false},{"name":"Tregti","value":"Tregti","selected":false},{"name":"Transport, Magazinim","value":"Transport, Magazinim","selected":false},{"name":"Akomodim, sherbim ushqimor","value":"Akomodim, sherbim ushqimor","selected":false},{"name":"Informacion, Komunikacioni","value":"Informacion, Komunikacioni","selected":false},{"name":"Sherbime tjera","value":"Sherbime tjera","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Bujqesi, Pyje, Peshkim","value":"Bujqesi, Pyje, Peshkim","selected":false},{"name":"Industri","value":"Industri","selected":false},{"name":"Ndertim","value":"Ndertim","selected":false},{"name":"Tregti","value":"Tregti","selected":false},{"name":"Transport, Magazinim","value":"Transport, Magazinim","selected":false},{"name":"Akomodim, sherbim ushqimor","value":"Akomodim, sherbim ushqimor","selected":false},{"name":"Informacion, Komunikacioni","value":"Informacion, Komunikacioni","selected":false},{"name":"Sherbime tjera","value":"Sherbime tjera","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bujqesi, Pyje, Peshkim","Industri","Ndertim","Tregti","Transport, Magazinim","Akomodim, sherbim ushqimor","Informacion, Komunikacioni","Sherbime tjera"],"yDataType":"Auto","xfield":"Vitet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":true},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"datapoints":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Bujqesi, Pyje, Peshkim","value":"Bujqesi, Pyje, Peshkim","selected":false},{"name":"Industri","value":"Industri","selected":false},{"name":"Ndertim","value":"Ndertim","selected":false},{"name":"Tregti","value":"Tregti","selected":false},{"name":"Transport, Magazinim","value":"Transport, Magazinim","selected":false},{"name":"Akomodim, sherbim ushqimor","value":"Akomodim, sherbim ushqimor","selected":false},{"name":"Informacion, Komunikacioni","value":"Informacion, Komunikacioni","selected":false},{"name":"Sherbime tjera","value":"Sherbime tjera","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"480","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Ecuria e bizneseve të Tiranës sipas formës ligjore

Gjatë vitit 2019 në Tiranë:

 • U rrit numri i fermerëve me 91 biznese ose 29.74%;
 • U rrit numri i personave juridikë me 433 ose 3.01%;
 • Një në dy biznese (54.4%) me formë ligjore "Person Juridik", ushtron aktivitetin e vet ekonomik në bashkinë e Tiranës;
 • Më pak se 1 në 100 ose 0.89% të fermerëve në vend ushtron aktivitetin e vet ekonomik në bashkinë e Tiranës.

Bizneset sipas formës legale në Tiranë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/bad0d599-6e7f-4d6f-9c7b-9f59c7ffc965/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/bad0d599-6e7f-4d6f-9c7b-9f59c7ffc965/download"},"fields":[{"name":"Forma Ligjore","value":"Forma Ligjore","selected":false},{"name":"Person Fizik","value":"Person Fizik","selected":true},{"name":"Person Juridik","value":"Person Juridik","selected":true},{"name":"Fermere","value":"Fermere","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Forma Ligjore","value":"Forma Ligjore","selected":true},{"name":"Person Fizik","value":"Person Fizik","selected":false},{"name":"Person Juridik","value":"Person Juridik","selected":false},{"name":"Fermere","value":"Fermere","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Person Fizik","Person Juridik","Fermere"],"yDataType":"Auto","xfield":"Forma Ligjore","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":true},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":false,"tooltips":true,"useInteractiveGuideline":false,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"showLegend":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"showControls":true,"staggerLabels":true,"stacked":false,"datapoints":false,"showValues":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Forma Ligjore","value":"Forma Ligjore","selected":false},{"name":"Person Fizik","value":"Person Fizik","selected":false},{"name":"Person Juridik","value":"Person Juridik","selected":false},{"name":"Fermere","value":"Fermere","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null,"format":""},"y2Format":{"type":null,"format":""},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":["",""],"y1ValuesFrom":"","y1ValuesTo":"","y1ValuesStep":1,"y2Values":["",""],"y2ValuesFrom":"","y2ValuesTo":"","y2ValuesStep":1,"lpbBarChartField":"Person Juridik","goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}