Popullsia e Tiranës u rrit 1.5%

Gjetjet Kryesore

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë viti 2021, Bashkia Tiranë me një sipërfaqe prej 1,111.00 km2 ka:
Popullsia
• Popullsi prej 863,694 banorësh nga 850,530 banorë në vitin 2020 ose ndryshim 1.5% krahasuar me vitin e kaluar
• Dendësi popullsie prej 777 banorë/km2
Gjinia
• 50.1% të popullsisë femra dhe 49.9 të popullsisë meshkuj
Grupmosha
• 17.5% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 12.5% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 46.3% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 24% të banorëve mbi 55 vjeç
• Raport varësie moshore prej 44.5% (21.7% për të rinjtë dhe 22.8% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 13,164 banorë ose e llogaritur ndryshe 37 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 12 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 1,184 banorë
• 7,356 lindje nga 7,073 lindje qe ishin ne vitin 2020.
• 6,172 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë duke u rritur me 6.2% krahasuar me nje vit me pare.
Familjet
• 309,179 familje ose 278 familje për km2 me rreth 2.8 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 3822 martesa ose +9.2% krahasuar me një vit më parë
• 1863 divorce ose +39% krahasuar me një vit më pare
Mosha Mesatare
•Mosha mesatare e popullsisë së Tiranës është rritur nga afërsisht 36.4 vjeç në vitin 2020 në afërsisht 36.6 vjeç në vitin 2021. Banorët me moshën mesatare me të re e ka Lagjia 13 me 31.5 vjeç, ndersa mosha mesatare me vjetër e ka Njësia Administrative nr 4 me moshë mesatare 40 vjeç.

Bazuar në raportimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, popullsia e Tiranës në vitin 2021 rezulton 863 694 banorë duke pësuar një rritje me 1.5%, krahasuar me vitin 2020 ose 13,164 banorë, ku gjatë vitit 2021, shtesa natyrore e popullsisë është 1,184 banorë (Lindje-Vdekje), duke pësuar një rënie prej 6.3%, krahasuar me një vit më pare. Dendësia e popullisë së Tiranës u rrit me rreth 8 banorë për km2 duke arritur në 777 banorë/km2

Ecuria e popullsisë së Tiranës në vite

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/89a2acfa-3217-4ab5-b8c5-c892482b16cc/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/89a2acfa-3217-4ab5-b8c5-c892482b16cc/download"},"fields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":true},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":true},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":true},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Popullsia"],"yDataType":"Auto","xfield":"Vitet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":true},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"showLegend":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Popullsia","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"showControls":false,"reduceXTicks":false,"showValues":false,"staggerLabels":false},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null,"format":"%Y"},"y2Format":{"type":null,"format":""},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":["",""],"y1ValuesFrom":"","y1ValuesTo":"","y1ValuesStep":1,"y2Values":["",""],"y2ValuesFrom":"","y2ValuesTo":"","y2ValuesStep":1,"lpbBarChartField":"Popullsia","goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Dendësia e popullsisë sipas viteve

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/20a42b9c-3471-4507-8aa0-64fcc6f68fa9/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/20a42b9c-3471-4507-8aa0-64fcc6f68fa9/download"},"fields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":true},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":true},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Dendesia"],"yDataType":"Auto","xfield":"Vitet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"showLabels":true,"labelType":"percent","showLegend":true,"useInteractiveGuideline":false,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Dendësia (banorë/km2)","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"staggerLabels":true,"stacked":false},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Vitet","value":"Vitet","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Me rritjen e numrit të banorëve ka dhe rritje të dendësisë së popullsisë ku mesatarisht çdo vit dendësia e popullsisë rritet me 11 banorë/km2.Gjatë vitit 2021, bazuar në numrin e popullisë sipas DPGJC , në Bashkinë e Tiranës dendësia e popullsisë ishte 777 banorë/km2.
Nga piramida e popullsisë vihet re se rreth 46.3% e popullsisë janë nën 35 vjeç. Rreth70% e popullsisë janë në moshë pune. Fëmijët e moshës 0-9 vjeç përbëjnë 11.3% të popullsisë së Tiranës

Pesha më e lartë e popullsisë së Tiranës i përket njësisë 5 e cila ka 10.1% të banorëve e ndjekur nga njësia 2 me 9.7%. Nga njësitë administrative rurale, Kashari ka përqindjen më të lartë të popullsisë me 6.7% të banorve të Tiranës. Peshën më të vogël të popullsisë e ze njësia Shëngjergj me 0.3% të banorëve të Tiranës. Nga njësitë urbane, njësia 10 ka përqindjen më të ulët të banorëve me 3.2%..

Përqindja e popullsisë sipas gjinisë dhe njësive administrative

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/0f331555-b320-4f50-8812-21dc817674ad/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/0f331555-b320-4f50-8812-21dc817674ad/download"},"fields":[{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":true},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":true},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"xfields":[{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":true},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":true},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"seriesFields":["Femra","Meshkuj"],"yDataType":"Number","xfield":"Njesia administrative","xDataType":"String","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":true},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":70,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Përqindja e popullsisë, femra dhe meshkuj","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":true,"stacked":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":[0,12],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"12","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Bashkia e Tiranës ka rreth 17.1% të banorëve në grupmoshën 0-14 vjeç, 70% të banorëve në grupmoshën 15-64 vjeç dhe 12% mbi 64 vjeç, Në grafiku më poshtë shihet përbërja moshore e secilës njësi administrative.
Tek piramida moshore shohim se grupmosha me numrin më të madh të banorëve është 30-34 vjeç me 8.9% të banorëve ndërsa grupmosha 75-79 vjeç ka numrin më të vogël të banorëve me afërsisht 2.2% të popullsisë. Në Tiranë rreth 36% e banorëve janë nën 30 vjeç, 44% e popullsisë nën 35 vjeç dhe 50% nën 39 vjeç. Rreth 1/4 e banorëve të Tiranës është mbi 55 vjeç.

Lindjet dhe vdekjet janë dy komponentë që ndikojnë në ndryshimin e popullsisë. Ndryshimi vjetor i banorve është me 13 164 banorë. Ndryshimi si pasojë e diferencës së lindjeve me vdekjet është 1,184 banorë ose përafërsisht 1 banorë shtesë për cdo 1 km. Numri i lindjeve rezultoi 7,356 dhe numri i vdekjeve ishte 6,172 ose 6 humbje për 1000 banorë.

Shtesa natyrore sipas viteve

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/1bb770e9-dc04-4601-b208-ecbab09b34eb/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/1bb770e9-dc04-4601-b208-ecbab09b34eb/download"},"fields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"Femrat","value":"Femrat","selected":false},{"name":"Meshkujt","value":"Meshkujt","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Numri i familjeve","value":"Numri i familjeve","selected":false},{"name":"Banore per familje","value":"Banore per familje","selected":false},{"name":"Numri i vdekjeve","value":"Numri i vdekjeve","selected":true},{"name":"Numri i lindjeve","value":"Numri i lindjeve","selected":true},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":true},{"name":"Numri i divorceve","value":"Numri i divorceve","selected":false},{"name":"Numri i martesave","value":"Numri i martesave","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":true},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"Femrat","value":"Femrat","selected":false},{"name":"Meshkujt","value":"Meshkujt","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Numri i familjeve","value":"Numri i familjeve","selected":false},{"name":"Banore per familje","value":"Banore per familje","selected":false},{"name":"Numri i vdekjeve","value":"Numri i vdekjeve","selected":false},{"name":"Numri i lindjeve","value":"Numri i lindjeve","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Numri i divorceve","value":"Numri i divorceve","selected":false},{"name":"Numri i martesave","value":"Numri i martesave","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Numri i vdekjeve","Numri i lindjeve","Shtesa natyrore"],"yDataType":"Auto","xfield":"Viti","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":true},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"reduceXTicks":false,"showLabels":true,"labelType":"percent","showLegend":true,"showDistX":true,"showDistY":true,"onlyCircles":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Numër lindjesh/vdekjesh si edhe shtesa natyrore ","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"staggerLabels":true,"stacked":false,"datapoints":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Popullsia","value":"Popullsia","selected":false},{"name":"Femrat","value":"Femrat","selected":false},{"name":"Meshkujt","value":"Meshkujt","selected":false},{"name":"Dendesia","value":"Dendesia","selected":false},{"name":"Raporti Gjinor","value":"Raporti Gjinor","selected":false},{"name":"Numri i familjeve","value":"Numri i familjeve","selected":false},{"name":"Banore per familje","value":"Banore per familje","selected":false},{"name":"Numri i vdekjeve","value":"Numri i vdekjeve","selected":false},{"name":"Numri i lindjeve","value":"Numri i lindjeve","selected":false},{"name":"Shtesa natyrore","value":"Shtesa natyrore","selected":false},{"name":"Numri i divorceve","value":"Numri i divorceve","selected":false},{"name":"Numri i martesave","value":"Numri i martesave","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Piramida moshore

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/fe188922-e032-4f92-934e-4c50d9bc4ac8/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/fe188922-e032-4f92-934e-4c50d9bc4ac8/download"},"fields":[{"name":"Mosha","value":"Mosha","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":true},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Mosha","value":"Mosha","selected":true},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Femra","Meshkuj"],"yDataType":"Auto","xfield":"Mosha","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Grupmosha","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numër popullsie","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Mosha","value":"Mosha","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Raporti i varësisë moshore është raporti i personave në moshë 0-14 vjeç dhe 65+ vjeç ndaj popullsisë në moshë pune 15-64 vjeç. Ky raport përbëhet nga raporti i varësisë së të rinjve i llogaritur si raporti i personave në moshë 0-14 vjeç ndaj popullsisë në moshë pune 15-64 vjeç dhe raporti i varësisë së të moshuarve llogaritur si raporti i personave në moshë 65+ vjeç ndaj popullsisë në moshë pune 15-64 vjeç.
Në Tiranë, raporti i varësisë moshore është 44.5 % (21.7% për të rinjtë dhe 22.8% për të moshuarit).Raporti shumë i ulët i varësisë moshore për të rinjtë në Tiranë tregon një përqëndrim më të lartë të të rinjve në qytetin e Tiranës.

Raporti i varësisë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/c8580c82-2280-4113-9ae7-405c80a1b1de/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/c8580c82-2280-4113-9ae7-405c80a1b1de/download"},"fields":[{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Koef. Rrinjeve","value":"Koef. Rrinjeve","selected":true},{"name":"Koef. Moshuarve","value":"Koef. Moshuarve","selected":true},{"name":"Koef. Gjithsej","value":"Koef. Gjithsej","selected":true},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":true},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"xfields":[{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":true},{"name":"Koef. Rrinjeve","value":"Koef. Rrinjeve","selected":false},{"name":"Koef. Moshuarve","value":"Koef. Moshuarve","selected":false},{"name":"Koef. Gjithsej","value":"Koef. Gjithsej","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":true},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"seriesFields":["Koef. Rrinjeve","Koef. Moshuarve","Koef. Gjithsej"],"yDataType":"Number","xfield":"Njesia administrative","xDataType":"String","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"datapoints":true,"showValues":true,"staggerLabels":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia administrative","value":"Njesia administrative","selected":false},{"name":"Koef. Rrinjeve","value":"Koef. Rrinjeve","selected":false},{"name":"Koef. Moshuarve","value":"Koef. Moshuarve","selected":false},{"name":"Koef. Gjithsej","value":"Koef. Gjithsej","selected":false},{"name":"0-14 vjec","value":"0-14 vjec","selected":false},{"name":"15-64 vjec","value":"15-64 vjec","selected":false},{"name":"65+ vjec","value":"65+ vjec","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Mosha mesatare e popullsisë së Tiranës është rritur nga afërsisht 36.4 vjeç në vitin 2020 në afërsisht 36.6 vjeç në vitin 2021.
Banorët me moshën mesatare me të re e ka Lagjia 13 me 31.5 vjeç, ndersa mosha mesatare me vjetër e ka Njësia Administrative nr 4 me moshë mesatare 40 vjeç.

Mosha mesatare e banorëve të Tiranës

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/9ab74468-e322-46fb-ad85-cbb080bc1cdb/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/9ab74468-e322-46fb-ad85-cbb080bc1cdb/download"},"fields":[{"name":"NJESIA_ADM","value":"NJESIA_ADM","selected":false},{"name":"Mosha Mesatare","value":"Mosha Mesatare","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"NJESIA_ADM","value":"NJESIA_ADM","selected":false},{"name":"Mosha Mesatare","value":"Mosha Mesatare","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Mosha Mesatare"],"yDataType":"Number","xfield":"NJESIA_ADM","xDataType":"String","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":true},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Njësia administrative","axisLabelDistance":0},"showDistX":true,"showDistY":true,"onlyCircles":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Mosha mesatare (vjec)","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"color":["red"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"NJESIA_ADM","value":"NJESIA_ADM","selected":false},{"name":"Mosha Mesatare","value":"Mosha Mesatare","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":[30,45],"yValuesFrom":"30","yValuesTo":"45","yValuesStep":5,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":100,"color":"red","outside":true,"label":true}}