Numri i automjeteve

Statistikat e automjeteve të transportit kanë si qëllim të përcaktojnë numrin e automjeteve të transportit rrugor të mallrave dhe pasagjerëve. Këto statistika mbështeten në të dhënat që merren si burim administrativ (pra jo vrojtim) dhe mbulojnë vetëm transportin rrugor të përfaqësuar me numrin e automjeteve për pasagjerë dhe mallra.

Automjetet rrugore për pasagjerë kanë një shpërndarje gjeografike në të gjithë territorin e vendit. Të dhënat në nivel bashkie për gjitha llojet e automjeteve aktualisht i zotërojmë vetëm për vitin 2018, të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, DPSHTRR.

Kjo drejtori si institucion shtetëror, është person juridik, publik, jobuxhetor, në varësi të ministrisë përgjegjëse për transportin, e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.343, datë 21.07.1999 “Për krijimin e DPSHTRR”. Objekti i veprimtarisë së kësaj drejtorie është edhe krijimi i regjistrit elektronik kombëtar të mjeteve nga ku janë marrë dhe të dhënat e paraqituara këtu.

Gjetjet kryesore të statistikave të mjeteve të transportit rrugor për vitin 2018:

  • Tirana ka 179,167 automjete të transportit rrugor ose 31.0% të automjeteve të vendit;
  • Numri i automjeteve të transportit rrugor të pasagjerëve përbën 88.3% të automjeteve të Tiranës;
  • Numri i automjeteve të transportit rrugor të mallrave ishte 20,933 dhe përbënë 11.7% të automjeteve të Tiranës;
  • 8 nga 10 automjete gjithsej janë autovetura në Tiranë;
  • Numri i autoveturave (makinave) është dyfishuar nga viti 2011, bazuar nga të dhënat e Censusit 2011;
  • Numri i autoveturave për 1,000 banorë në Tiranë rezulton 220 nga 105 autovetura/1,000 banorë që ishte në 2011 sipas Censusit, pra +109.1%;
  • Numri i autoveturave për 1,000 banorë në vend rezulton 160 nga 71 autovetura/1,000 banorë që ishte në 2011 sipas Censusit, pra +125.7%.

Automjetet sipas llojeve

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/1c596829-f6ed-4127-8b7e-8c99836ef646/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/1c596829-f6ed-4127-8b7e-8c99836ef646/download"},"fields":[{"name":"Lloji I mjetit","value":"Lloji I mjetit","selected":false},{"name":"Autovetura","value":"Autovetura","selected":false},{"name":"Autobuz dhe mikrobuz","value":"Autobuz dhe mikrobuz","selected":false},{"name":"Motocikleta dhe tricikla","value":"Motocikleta dhe tricikla","selected":false},{"name":"Kamping","value":"Kamping","selected":false},{"name":"Kamiona dhe traktore rrugore","value":"Kamiona dhe traktore rrugore","selected":false},{"name":"Makineri bujqesore","value":"Makineri bujqesore","selected":false},{"name":"Rimorko","value":"Rimorko","selected":false},{"name":"Makineri teknologjike","value":"Makineri teknologjike","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji I mjetit","value":"Lloji I mjetit","selected":false},{"name":"Autovetura","value":"Autovetura","selected":false},{"name":"Autobuz dhe mikrobuz","value":"Autobuz dhe mikrobuz","selected":false},{"name":"Motocikleta dhe tricikla","value":"Motocikleta dhe tricikla","selected":false},{"name":"Kamping","value":"Kamping","selected":false},{"name":"Kamiona dhe traktore rrugore","value":"Kamiona dhe traktore rrugore","selected":false},{"name":"Makineri bujqesore","value":"Makineri bujqesore","selected":false},{"name":"Rimorko","value":"Rimorko","selected":false},{"name":"Makineri teknologjike","value":"Makineri teknologjike","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Autovetura","Autobuz dhe mikrobuz","Motocikleta dhe tricikla","Kamping","Kamiona dhe traktore rrugore","Makineri bujqesore","Rimorko","Makineri teknologjike"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji I mjetit","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":true,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":100},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":true},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Lloji I mjetit","value":"Lloji I mjetit","selected":false},{"name":"Autovetura","value":"Autovetura","selected":false},{"name":"Autobuz dhe mikrobuz","value":"Autobuz dhe mikrobuz","selected":false},{"name":"Motocikleta dhe tricikla","value":"Motocikleta dhe tricikla","selected":false},{"name":"Kamping","value":"Kamping","selected":false},{"name":"Kamiona dhe traktore rrugore","value":"Kamiona dhe traktore rrugore","selected":false},{"name":"Makineri bujqesore","value":"Makineri bujqesore","selected":false},{"name":"Rimorko","value":"Rimorko","selected":false},{"name":"Makineri teknologjike","value":"Makineri teknologjike","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["0",""],"xValuesFrom":"0","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}
TreguesiNumër automjetesh në bashkinë TiranëStruktura në % e automjeteve në bashkinë e TiranëNumër automjetesh në ShqipëriStruktura në % e automjeteve në Shqipëri% e automjeteve të Tiranës në vend
Gjithsej automjete (1+2)179,167100.0%578,638100.0%31.0%
1. Automjete pasagjerësh(1.1+...+1.4)158,23488.3%500,89486.6%31.6%
1.1.Autovetura144,36380.6%460,02779.5%31.4%
1.2.Autobuz dhe mikrobuz2,0731.2%7,1461.2%29.0%
1.3.Motoçikleta dhe triçikla11,7846.6%33,6635.8%35.0%
1.4.Kamping140.0%580.0%24.1%
2. Automjete mallrash(2.1+...+2.4)20,93311.7%77,74413.4%26.9%
2.1.Kamiona dhe traktorë rrugorë18,57010.4%68,37911.8%27.2%
2.2.Makineri bujqësore460.0%8650.1%5.3%
2.3.Rimorko2,0821.2%7,8561.4%26.5%
2.4.Makineri teknologjike2350.1%6440.1%36.5%

Bashkia Tiranë

Përqindja e autoveturave në gjithsej automjetet e Tiranës

% Autoveturave në Tiranë

Struktura e automjeteve në Tiranë

Struktura e automjeteve në Tiranë

Struktura e automjeteve gjithsej

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/81347d6e-9f6a-463e-b06b-fe792ae7b27d/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/81347d6e-9f6a-463e-b06b-fe792ae7b27d/download"},"fields":[{"name":"Mjetet","value":"Mjetet","selected":false},{"name":"Ne vend","value":"Ne vend","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Mjetet","value":"Mjetet","selected":false},{"name":"Ne vend","value":"Ne vend","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bashkia Tirane"],"yDataType":"Auto","xfield":"Mjetet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false,"color":["green","gray"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Mjetet","value":"Mjetet","selected":false},{"name":"Ne vend","value":"Ne vend","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Automjetet e transportit të pasagjerëve në Tiranë

Automjetet e transportit të pasagjerëve, Tiranë

Automjetet e transportit të mallrave në Tiranë

Automjetet e transportit të mallrave, Tiranë

Shqipëria gjithsej, vendi

Përqindja e autoveturave në gjithsej automjetet e vendit

% Autoveturave në vend

Struktura e automjeteve në vend

Struktura e automjeteve në vend

Struktura e automjeteve gjithsej

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/81347d6e-9f6a-463e-b06b-fe792ae7b27d/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/81347d6e-9f6a-463e-b06b-fe792ae7b27d/download"},"fields":[{"name":"Mjetet","value":"Mjetet","selected":false},{"name":"Ne vend","value":"Ne vend","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Mjetet","value":"Mjetet","selected":false},{"name":"Ne vend","value":"Ne vend","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Ne vend"],"yDataType":"Auto","xfield":"Mjetet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false,"color":["green","gray"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Mjetet","value":"Mjetet","selected":false},{"name":"Ne vend","value":"Ne vend","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Automjetet e transportit të pasagjerëve në vend

Automjetet e transportit të pasagjerëve, vend

Automjetet e transportit të mallrave në vend

Automjetet e transportit të mallrave, vend