Maratona e Tiranës

Nën kujdesin e Bashkisë së Tiranës, Maratona e Tiranës ka filluar të zhvillohet rregullisht prej Tetorit të 2016 dhe këtë vit u zhvillua edicioni i katërt i saj. Maratona ka kategoritë për femra dhe meshkuj në 21.1 km, 10 km si edhe kategorinë WE TOO. Rritja e numrit të pjesëmarrësve ndër vite është treguesi më i mirë se gara e Tiranës është bërë e dashur jo vetëm për qytetarët e saj por edhe nga pjesëmarrësit e dhjetra vendeve të ndryshme të botës, ku prej edicionit të dytë të saj ky eveniment sporti ka pjesëmarrës të shumtë ndërkombëtarë.

Në gjysëm maratonën e Tiranës për vitin 2019 janë regjistruar 2400 garues, prej të cilëve janë pajisur me një numër garues për datën 13 Tetor, 2248 pjesmarrës ose rreth +28.4% më shumë se vitin e kaluar. Rreth 38.6% e garuesve ishin femra ku edhe kjo kategori kishte një rritje prej 40.9%. Numri i shteteve pjesëmarrës në të tre kategoritë ishte 46 shtete ose 3 shtete më shumë se 2018 (+7.0%). Numrin më të madh të garuesve e kishte gara 10km me 77.3%, e ndjekur nga gjysëm maratona me 21.5% të garuesve dhe We Too me 1.2%. Në garën e gjysëm maratonës ishin rreth 33 shtete garuese ndësa në 10 km kishte 35 shtete garuese. Gara We Too për herë të parë këtë vit ka patur edhe dy garues ndërkombëtarë, ndërsa duket se kjo garë është domain i meshkujve ku për të katër edicionet gjithë pjesëmarrësit kanë qënë meshkuj. Ajo që vihet re nga pjesmarrja e 2019 dhe 2018 është një përqindje e lartë e garuesve besnikë ku rreth 599 janë garues në dy vitet.

Pjesëmarrja në shifra

Disa nga gjetjet (tregues në shifra) të pjesëmarrësve në Maratonën e Tiranës 2019, krahasuar me 2018, janë si më poshtë:

  • Pjesëmarrja në garë ishte 2,248 persona ose +28.4% nga 2018.
  • Rreth 38.6% e pjesëmarrësve (ose 868) ishin femra duke u rritur me +40.9% nga 2018.
  • Garuesit në 10 km u rritën me +41.6% dhe zunë 77.3% të garuesve të 2019.
  • Përqindja më e lartë e femrave garojnë në 10 km, ku rreth 43.7% e garuesve të 10km janë femra.
  • Numri i shteteve pjesëmarrës në 2019 arriti në 46 shtete nga 43 shtete në 2018, pra +7.0%.
  • Rreth një në katër garues të 2019 ishin pjesë edhe në 2018, pra 599 garues ose 26.6%.
  • Pjesëmarrësit nga Shqipëria u rritën me +30.9% në 2019, krahasuar me 2018.
  • Pjesëmarrësit nga Kosova u rritën me +37.4% në 2019, krahasuar me 2018.
  • Pjesëmarrësit nga shtetet e tjera u rritën me +7.9% në 2019, krahasuar me 2018.

Pjesëmarrja në vite sipas gjinisë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/b3184eb5-afbe-474b-afff-6a9ffa3ac8c5/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/b3184eb5-afbe-474b-afff-6a9ffa3ac8c5/download"},"fields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Pjesmarres","value":"Pjesmarres","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Pjesmarres","value":"Pjesmarres","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Femra","Meshkuj"],"yDataType":"Auto","xfield":"Viti","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":false,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false},{"name":"Pjesmarres","value":"Pjesmarres","selected":false},{"name":"Femra","value":"Femra","selected":false},{"name":"Meshkuj","value":"Meshkuj","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Pjesëmarrja në vite sipas kategorisë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/84aa92c0-3aa0-4dfd-8b93-cb6c8fe3e03b/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/84aa92c0-3aa0-4dfd-8b93-cb6c8fe3e03b/download"},"fields":[{"name":"Gara","value":"Gara","selected":false},{"name":"21 km","value":"21 km","selected":true},{"name":"10 km","value":"10 km","selected":true},{"name":"We Too","value":"We Too","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Gara","value":"Gara","selected":true},{"name":"21 km","value":"21 km","selected":false},{"name":"10 km","value":"10 km","selected":false},{"name":"We Too","value":"We Too","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["21 km","10 km","We Too"],"yDataType":"Auto","xfield":"Gara","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Gara","value":"Gara","selected":true},{"name":"21 km","value":"21 km","selected":false},{"name":"10 km","value":"10 km","selected":false},{"name":"We Too","value":"We Too","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"Gara","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Pjesëmarrja sipas kombësisë, 2019

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/1cb13e4c-62a8-4010-a697-20e372df2368/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/1cb13e4c-62a8-4010-a697-20e372df2368/download"},"fields":[{"name":"Kombesia","value":"Kombesia","selected":false},{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Kombesia","value":"Kombesia","selected":false},{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Viti"],"yDataType":"Auto","xfield":"Kombesia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Kombesia","value":"Kombesia","selected":false},{"name":"Viti","value":"Viti","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Fituesit

GaraKategoriaFitues 2019Fitues 2018Fitues 2017Fitues 2016
Gjysëm maratonaFemraChristine Moraa OigoLuiza GegaLuiza GegaLuiza Gega
Gjysëm maratonaMeshkujLaban CheruiyotAbel Kibet RopAbel Kibet RopIlir Këllezi
10 kmFemraLuiza GegaRuth Nundu MbathaOlena PopovaDeborah Keçi
10 kmMeshkujHillary Kiptum Maiyo KimaiyoNelson Kipkogei CherutichEdwin Cheruiyot MellyBledar Mesi
We Too, 5 kmMeshkujDovlet GjangolliBledar Suxha Bledar Suxha Bledar Suxha

Edicioni i katërt
13 Tetor 2019

Edicioni i katërt i Maratonës së Tiranës është dominuar sërish nga sportistët kenian, të cilët kanë qenë fitues të gjysmë-maratonës me gjatësi 21.1 km, për meshkuj doli sportisti nga Kenia, Laban Cheruiyot, i cili e realizoi për kohën 01:06:44, ndërsa për femra një tjetër sportiste nga Kenia, Christine Moraa Oigo, e cila e realizoi për kohën 01:20:32.
Ndërkohë rekordmenia shqiptare, Luiza Gega, u shpall fituese e kategorisë Tirana 10K me kohën 00:33:42, e cila arriti të thyejë sërish rekordin kombëtar me 25 sekonda. Nga meshkujt fitues i garës 10km ishte Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo me 00:29:57.
Fituesi i garës WE TOO në këtë edicion u shpall Dovlet Gjangolli nga Shqipëria me 00:08:15 duke fituar shumë ngushtësisht nga vendet e dyta dhe të treta të kësaj kategorie.

Edicioni i dytë
15 Tetor 2017

Në edicionin e dytë të maratonës së Tiranës për garën e 21 km për femra është shpallur fituese atletja e njohur shqiptare Luiza Gega me 1 orë e 13 minuta duke vendosur rekord, ndërsa është shprehur se një pjesë e çmimit që fitoi do tia dedikonte personave me aftësi ndryshe. Gara e 21 km për meshkujt u fitua nga Keniani Abel Kibet Rop me 1 orë e 2 minuta.
Për kategoritë 10 km fituan Olena Popova me 37 minuta e 6 sekonda nga Ukraina për femra, ndërsa për meshkutj Edwing Cheruiyot Melly nga Kenia me 30 min dhe 32 sekonda.
Fituesi i garës We too me 5 km u shpall për të dytin vit rradhazi Bledar Suxha me 17 min e 54 sekonda.

Edicioni i tretë
07 Tetor 2018

Si fitues të edicionit të tretë janë shpallur për gjysmë-maratonën me gjatësi 21.1 km, të maratonës së Tiranës Abel Kibet Rop nga Kenia për meshkujt me 1 orë e 5 min dhe shqiptarja Luiza Gega nga femrat për 1 orë e 14 minuta.
Ndërkohë që Nelson Kipkogei Kerutich nga Kenia dhe Ruth Nundu Mbatha po nga Kenia ishin fituesit e garës në kategorinë “Tirana 10K”, prej 10 km. Kerutich arriti të fitoi garën e 10 km për meshkuj duke e përshkruar gjithë itinerarin për 32 minuta e 31 sekonda, ndërsa Mbatha fitoi garën për femra duke përshkruar 10 km për 36 minuta e 41 sekonda.
Fitues i garës për personat më aftësi të kufizuara në kategorinë e tretë “We Too” me gjatësi 5 km u shpall Bledar Suxha për të tretin vit rradhazi për këtë herë duke e përshkruar për 12 minuta.

Edicioni i parë
09 Tetor 2016

Në edicionin e parë të maratonës së Tiranës, fituesi i garës në gjysëm maratonën prej 21 kilometra, për kategorinë e meshkujve doli Ilir Këllezi, nga Korça, ndërsa në kategorinë për femra, fituese u shpall rekordmenia shqiptare, Luiza Gega. Një pjesmarrje e veçantë ku u shpall dhe fituese në vendin e tretë ishte kryetarja e asaj kohe të Komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari-Lila.
Në garën e 10 kilometrave për meshkuj fitues u shpall, Bledar Mesi, i cili vinte si përfaqësues i Forcave të Armatosura, ndërsa për femra në këtë kategori u shpall fituese Deborah Keçi.
Në kategorinë We Too, të personave me aftësi ndryshe, fitues u shpall Bledar Suxha.