• Notice: Undefined variable: path në include() (rreshti 14 i /var/www/html/dkan/webroot/profiles/dkan/themes/nuboot_radix/panels/layouts/dkan_front/panels-dkan-front.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: bg_color në include() (rreshti 14 i /var/www/html/dkan/webroot/profiles/dkan/themes/nuboot_radix/panels/layouts/dkan_front/panels-dkan-front.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: tint në include() (rreshti 15 i /var/www/html/dkan/webroot/profiles/dkan/themes/nuboot_radix/panels/layouts/dkan_front/panels-dkan-front.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: padding në include() (rreshti 17 i /var/www/html/dkan/webroot/profiles/dkan/themes/nuboot_radix/panels/layouts/dkan_front/panels-dkan-front.tpl.php).

Financat e qytetarit, 2018

Çfarë është “Buxheti për qytetarin”?

Në praktikat më të mira botërore prezantimi i “Buxhetit për qytetarin” është një instrument që flet për një proces të hapur programimi ku në qendër të vendimmarrjes është qytetari. Në vitin 2016, ishte hera e parë që qeveria shqiptare prezantoi një dokument shtesë që bën të mundur leximin e objektivave të buxhetit të ardhshëm nga qytetarët, i quajtur “Buxheti i Qytetarit”. Kjo dëshmon për një përpjekje pozitive si edhe vullnet të mirë për t’u afruar me publikun e gjerë.

Çfarë do përfaqësojnë “Financat për qytetarin”?

“Financat për qytetarin” do shërbejnë si një urë e rëndësishme lidhëse mes financave të bashkisë së Tiranës dhe qytetarëve të thjeshtë të saj. Të gjitha sipërmarrjet dhe planet vjetore të përmbushura gjatë vitit thjeshtohen dhe sintetizohen në një dokument të kuptueshëm dhe të aksesueshëm për të gjithë qytetarët e Tiranës. Karakteristikat kryesore të këtij materiali janë si vijon:

 • Gjuha e përdorur është më së shumti objektive dhe më pak teknike, duke përdorur një gjuhë të thjeshtë, të kuptueshme me synim vendosjen e një lidhje të drejtpërdrejtë me shpjegime më të thjeshta, për të informuar ata që duan të dinë më shumë për financat e qytetit;
 • Përdorimi i më shumë tabelave dhe grafikëve për të treguar zërat përbërës të financave, si të ardhurat, shpenzimet, shpërndarjen e të ardhurave dhe shpenzimeve sipas funksioneve, programeve, institucioneve të varësisë, etj;
 • Të qënit një dokument i vetëmjaftueshëm, në mënyrë që i interesuari të mos ketë nevojë për dokumente të tjera shtesë për ta kuptuar plotësisht atë;
 • Është e rëndësishme të realizohet zbërthimi i objektivave dhe i përmbajtjes së financave dhe jo procesi që e ka prodhuar dhe realizuar atë.

Pra, po flasim për një dokument që ofron një marrëdhënie simbiotike mes qytetarëve dhe bashkisë, megjithatë shoqëria civile është përfituesi kryesor i financave të qytetarit, sepse qëllimi primar i ekzistencës së këtij dokumenti është që të rritet njohuria mbi çfarë ka bërë dhe po bën bashkia dhe të zhvillohet aftësia e saj për të kontribuar në mirëqeverisje. Nga ana tjetër financat e qytetarit shërbejnë si një mënyrë efektive e paraqitjes së përgjegjshmërisë së bashkisë ndaj qytetarëve të vet. Bashkia duhet të ketë dhe ka pikë referimi qytetarët për atë çfarë bën dhe si e bën, duke nënkuptuar se politikat dhe planet e zhvillimit të bashkisë pasqyrojnë nevojat dhe prioritetet e qytetarëve.

Përgatitja e financave të bashkisë Tiranë në vite dhe prezantimi i tyre publik është një mënyrë për të treguar përgjegjshmëri ndaj qytetarëve. Sfida është që informacioni të jetë lehtësisht i kuptueshëm nga qytetari. Interesi në rritje i publikut ndaj aksesit të informacioneve financiare nuk është diçka e jashtëzakonshme. Aksesi ndaj një informacioni të tillë forcon përgjegjësinë që ka bashkia ndaj përdorimit të fondeve shtetërore, transparencën me qytetarët si dhe rrit pjesëmarrjen e tyre në debatet mbi buxhetin. Financat e qytetarit nuk do të jenë një ngjarje e veçantë dhe e rrallë, por një pjesë e zakonshme e procesit të punës mbi baza mujore, bazuar në të dhënat e siguara nga Bashkia Tiranë dhe Ministria e Financave për bashkitë e tjera të vendit. Pasja akses në dokumente të tilla është thelbësore që qytetarët të kenë një ide sa më të qartë se si po performon bashkia Tiranë.

Nga i sigurojnë të ardhurat bashkitë?

Të ardhurat e përgjithshme (ose gjithsej) tregojnë shumën e të ardhurave të grumbulluara nga taksat dhe jo-taksat, transfertat nga qeveria qendrore, huatë dhe të ardhurat e tjera të gjeneruara nga aktivitetet ekonomike të bashkisë, të ardhurat nga qeratë dhe shitjet,dhe donacionet e tjera, si dhe të ardhura nga interesat bankare dhe gjobat. Të ardhurat e bashkive mund të grupohen në dy kategori kryesore:

 1. Burimet e veta vendore të gjeneruara gjatë vitit, si:
  • 1.1.Taksa të ndara (def. Janë taksat kombëtare, një pjesë e të ardhurave të të cilave i kalojnë pushtetit vendor, me ligj.)
  • 1.2.Të ardhura vendore (def. përfshin të gjithë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore që mund të grumbullojë një njësi e qeverisjes vendore)
  • 1.3.Transferta e pakushtëzuar (def. transfertë që ju jepet njësive të vetëqeverisjes vendore për financimin e ushtrimit të funksioneve dhe kompetencave të tyre të përcaktuara me ligj)
 2. Burime të tjera, si:
  • 2.1.Transferta të kushtëzuara (def. është fondi që i jepet pushtetit vendor nga Buxheti, i cili duhet të përdoret vetëm për qëllimin dhe sipas rregullave të vendosura nga qeveria qëndrore. )
  • 2.2.Burime të trashëguara ( në kuadrin rregullativ në fuqi, “kursimet” në shpenzime të bashkive reflektohen në buxhetin e vitit pasardhës në trajtën e fondeve të trashëguara ku përfshen edhe të ardhurat nga FZHR )

Struktura e burimeve të financimit, 2018

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/64362bb9-6ad9-4315-a679-df1d360b0a03/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/64362bb9-6ad9-4315-a679-df1d360b0a03/download"},"fields":[{"name":"Burimet e financimit","value":"Burimet e financimit","selected":false},{"name":"1.1.Taksa te ndara","value":"1.1.Taksa te ndara","selected":false},{"name":"1.2.Te ardhura vendore","value":"1.2.Te ardhura vendore","selected":false},{"name":"1.3.Transferta e pakushtezuar","value":"1.3.Transferta e pakushtezuar","selected":false},{"name":"2.1.Transferta te kushtezuara","value":"2.1.Transferta te kushtezuara","selected":false},{"name":"2.2.Te trasheguara (perf. FZHR)","value":"2.2.Te trasheguara (perf. FZHR)","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Burimet e financimit","value":"Burimet e financimit","selected":true},{"name":"1.1.Taksa te ndara","value":"1.1.Taksa te ndara","selected":false},{"name":"1.2.Te ardhura vendore","value":"1.2.Te ardhura vendore","selected":false},{"name":"1.3.Transferta e pakushtezuar","value":"1.3.Transferta e pakushtezuar","selected":false},{"name":"2.1.Transferta te kushtezuara","value":"2.1.Transferta te kushtezuara","selected":false},{"name":"2.2.Te trasheguara (perf. FZHR)","value":"2.2.Te trasheguara (perf. FZHR)","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["1.1.Taksa te ndara","1.2.Te ardhura vendore","1.3.Transferta e pakushtezuar","2.1.Transferta te kushtezuara","2.2.Te trasheguara (perf. FZHR)"],"yDataType":"Auto","xfield":"Burimet e financimit","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":true,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":true,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":50,"bottom":50,"left":120},"yAxis":{"axisLabel":"% e të ardhurave sipas llojit të burimit","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Burimet e financimit","value":"Burimet e financimit","selected":false},{"name":"1.1.Taksa te ndara","value":"1.1.Taksa te ndara","selected":false},{"name":"1.2.Te ardhura vendore","value":"1.2.Te ardhura vendore","selected":false},{"name":"1.3.Transferta e pakushtezuar","value":"1.3.Transferta e pakushtezuar","selected":false},{"name":"2.1.Transferta te kushtezuara","value":"2.1.Transferta te kushtezuara","selected":false},{"name":"2.2.Te trasheguara (perf. FZHR)","value":"2.2.Te trasheguara (perf. FZHR)","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0","100"],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"100","yValuesStep":10,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Struktura e 1.2.të ardhurave vendore, 2018

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/9cc5d657-4c53-4395-b417-1dae50bdcecd/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/9cc5d657-4c53-4395-b417-1dae50bdcecd/download"},"fields":[{"name":"Te ardhura vendore","value":"Te ardhura vendore","selected":false},{"name":"a.Huamarrje vjetore","value":"a.Huamarrje vjetore","selected":false},{"name":"b.Taksa vendore","value":"b.Taksa vendore","selected":false},{"name":"c.Tarifa vendore","value":"c.Tarifa vendore","selected":false},{"name":"d.Te ardhura te tjera vendore","value":"d.Te ardhura te tjera vendore","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Te ardhura vendore","value":"Te ardhura vendore","selected":false},{"name":"a.Huamarrje vjetore","value":"a.Huamarrje vjetore","selected":false},{"name":"b.Taksa vendore","value":"b.Taksa vendore","selected":false},{"name":"c.Tarifa vendore","value":"c.Tarifa vendore","selected":false},{"name":"d.Te ardhura te tjera vendore","value":"d.Te ardhura te tjera vendore","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["a.Huamarrje vjetore","b.Taksa vendore","c.Tarifa vendore","d.Te ardhura te tjera vendore"],"yDataType":"Auto","xfield":"Te ardhura vendore","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":120},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"% e të ardhurave vendore sipas llojit","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Te ardhura vendore","value":"Te ardhura vendore","selected":false},{"name":"a.Huamarrje vjetore","value":"a.Huamarrje vjetore","selected":false},{"name":"b.Taksa vendore","value":"b.Taksa vendore","selected":false},{"name":"c.Tarifa vendore","value":"c.Tarifa vendore","selected":false},{"name":"d.Te ardhura te tjera vendore","value":"d.Te ardhura te tjera vendore","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0","100"],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"100","yValuesStep":10,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Struktura e b.taksave vendore, 2018

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/dbac6871-1255-4c82-adad-9f4c0274e906/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/dbac6871-1255-4c82-adad-9f4c0274e906/download"},"fields":[{"name":"B. Taksat vendore","value":"B. Taksat vendore","selected":false},{"name":"b.1.Tirane","value":"b.1.Tirane","selected":false},{"name":"b.2.Taksa e biznesit te vogel","value":"b.2.Taksa e biznesit te vogel","selected":false},{"name":"b.3.Taksa e hotelit","value":"b.3.Taksa e hotelit","selected":false},{"name":"b.4.Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise per pasurine e paluajtshme","value":"b.4.Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise per pasurine e paluajtshme","selected":false},{"name":"b.5.Taksa e ndikimit te infrastruktures","value":"b.5.Taksa e ndikimit te infrastruktures","selected":false},{"name":"b.6.Taksa mbi ndertesat","value":"b.6.Taksa mbi ndertesat","selected":false},{"name":"b.7.Taksa mbi token bujqesore","value":"b.7.Taksa mbi token bujqesore","selected":false},{"name":"b.8.Taksa mbi truallin","value":"b.8.Taksa mbi truallin","selected":false},{"name":"b.9.Taksa per tabelat dhe reklamat","value":"b.9.Taksa per tabelat dhe reklamat","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"B. Taksat vendore","value":"B. Taksat vendore","selected":false},{"name":"b.1.Tirane","value":"b.1.Tirane","selected":false},{"name":"b.2.Taksa e biznesit te vogel","value":"b.2.Taksa e biznesit te vogel","selected":false},{"name":"b.3.Taksa e hotelit","value":"b.3.Taksa e hotelit","selected":false},{"name":"b.4.Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise per pasurine e paluajtshme","value":"b.4.Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise per pasurine e paluajtshme","selected":false},{"name":"b.5.Taksa e ndikimit te infrastruktures","value":"b.5.Taksa e ndikimit te infrastruktures","selected":false},{"name":"b.6.Taksa mbi ndertesat","value":"b.6.Taksa mbi ndertesat","selected":false},{"name":"b.7.Taksa mbi token bujqesore","value":"b.7.Taksa mbi token bujqesore","selected":false},{"name":"b.8.Taksa mbi truallin","value":"b.8.Taksa mbi truallin","selected":false},{"name":"b.9.Taksa per tabelat dhe reklamat","value":"b.9.Taksa per tabelat dhe reklamat","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["b.1.Tirane","b.2.Taksa e biznesit te vogel","b.3.Taksa e hotelit","b.4.Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise per pasurine e paluajtshme","b.5.Taksa e ndikimit te infrastruktures","b.6.Taksa mbi ndertesat","b.7.Taksa mbi token bujqesore","b.8.Taksa mbi truallin","b.9.Taksa per tabelat dhe reklamat"],"yDataType":"Auto","xfield":"B. Taksat vendore","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":120},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"% e taksave vendore sipas llojit të taksës","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"B. Taksat vendore","value":"B. Taksat vendore","selected":false},{"name":"b.1.Tirane","value":"b.1.Tirane","selected":false},{"name":"b.2.Taksa e biznesit te vogel","value":"b.2.Taksa e biznesit te vogel","selected":false},{"name":"b.3.Taksa e hotelit","value":"b.3.Taksa e hotelit","selected":false},{"name":"b.4.Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise per pasurine e paluajtshme","value":"b.4.Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise per pasurine e paluajtshme","selected":false},{"name":"b.5.Taksa e ndikimit te infrastruktures","value":"b.5.Taksa e ndikimit te infrastruktures","selected":false},{"name":"b.6.Taksa mbi ndertesat","value":"b.6.Taksa mbi ndertesat","selected":false},{"name":"b.7.Taksa mbi token bujqesore","value":"b.7.Taksa mbi token bujqesore","selected":false},{"name":"b.8.Taksa mbi truallin","value":"b.8.Taksa mbi truallin","selected":false},{"name":"b.9.Taksa per tabelat dhe reklamat","value":"b.9.Taksa per tabelat dhe reklamat","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0","100"],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"100","yValuesStep":10,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Struktura e c. tarifave vendore, 2018

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d2494e4b-72c1-4fbe-b2ec-620bde0a8b2d/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d2494e4b-72c1-4fbe-b2ec-620bde0a8b2d/download"},"fields":[{"name":"c. Tarifa vendore","value":"c. Tarifa vendore","selected":false},{"name":"c.1.Tarifa per sherbime administrative","value":"c.1.Tarifa per sherbime administrative","selected":false},{"name":"c.2.Tarifa per zenien e hapesires publike dhe te fasadave","value":"c.2.Tarifa per zenien e hapesires publike dhe te fasadave","selected":false},{"name":"c.3.Tarifa te sherbimeve publike vendore (mbetje, gjelberim etj.)","value":"c.3.Tarifa te sherbimeve publike vendore (mbetje, gjelberim etj.)","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"c. Tarifa vendore","value":"c. Tarifa vendore","selected":false},{"name":"c.1.Tarifa per sherbime administrative","value":"c.1.Tarifa per sherbime administrative","selected":false},{"name":"c.2.Tarifa per zenien e hapesires publike dhe te fasadave","value":"c.2.Tarifa per zenien e hapesires publike dhe te fasadave","selected":false},{"name":"c.3.Tarifa te sherbimeve publike vendore (mbetje, gjelberim etj.)","value":"c.3.Tarifa te sherbimeve publike vendore (mbetje, gjelberim etj.)","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["c.1.Tarifa per sherbime administrative","c.2.Tarifa per zenien e hapesires publike dhe te fasadave","c.3.Tarifa te sherbimeve publike vendore (mbetje, gjelberim etj.)"],"yDataType":"Auto","xfield":"c. Tarifa vendore","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":120},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"% e tarifave vendore sipas llojit","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"c. Tarifa vendore","value":"c. Tarifa vendore","selected":false},{"name":"c.1.Tarifa per sherbime administrative","value":"c.1.Tarifa per sherbime administrative","selected":false},{"name":"c.2.Tarifa per zenien e hapesires publike dhe te fasadave","value":"c.2.Tarifa per zenien e hapesires publike dhe te fasadave","selected":false},{"name":"c.3.Tarifa te sherbimeve publike vendore (mbetje, gjelberim etj.)","value":"c.3.Tarifa te sherbimeve publike vendore (mbetje, gjelberim etj.)","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0","100"],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"100","yValuesStep":10,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Struktura e 2.1 transferave të kushtëzuara, 2018

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/193c5476-af85-4b29-8b19-3d598be9dee6/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/193c5476-af85-4b29-8b19-3d598be9dee6/download"},"fields":[{"name":"2.1. Transferta e kushtezuar","value":"2.1. Transferta e kushtezuar","selected":false},{"name":"a.M. Arsimit","value":"a.M. Arsimit","selected":false},{"name":"b.M. Bujqesise","value":"b.M. Bujqesise","selected":false},{"name":"c.M. Ekonomise","value":"c.M. Ekonomise","selected":false},{"name":"d.M. Kultures","value":"d.M. Kultures","selected":false},{"name":"d.M. Mireqenies Sociale","value":"d.M. Mireqenies Sociale","selected":false},{"name":"e.M. Mjedisit","value":"e.M. Mjedisit","selected":false},{"name":"f.M. Puneve te Brendshme","value":"f.M. Puneve te Brendshme","selected":false},{"name":"g.M. Shendetesise","value":"g.M. Shendetesise","selected":false},{"name":"h.M. Transportit & Infrastruktures","value":"h.M. Transportit & Infrastruktures","selected":false},{"name":"i.M. Zhvillimit Urban","value":"i.M. Zhvillimit Urban","selected":false},{"name":"j.Te tjere institucione qendrore","value":"j.Te tjere institucione qendrore","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"2.1. Transferta e kushtezuar","value":"2.1. Transferta e kushtezuar","selected":false},{"name":"a.M. Arsimit","value":"a.M. Arsimit","selected":false},{"name":"b.M. Bujqesise","value":"b.M. Bujqesise","selected":false},{"name":"c.M. Ekonomise","value":"c.M. Ekonomise","selected":false},{"name":"d.M. Kultures","value":"d.M. Kultures","selected":false},{"name":"d.M. Mireqenies Sociale","value":"d.M. Mireqenies Sociale","selected":false},{"name":"e.M. Mjedisit","value":"e.M. Mjedisit","selected":false},{"name":"f.M. Puneve te Brendshme","value":"f.M. Puneve te Brendshme","selected":false},{"name":"g.M. Shendetesise","value":"g.M. Shendetesise","selected":false},{"name":"h.M. Transportit & Infrastruktures","value":"h.M. Transportit & Infrastruktures","selected":false},{"name":"i.M. Zhvillimit Urban","value":"i.M. Zhvillimit Urban","selected":false},{"name":"j.Te tjere institucione qendrore","value":"j.Te tjere institucione qendrore","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["a.M. Arsimit","b.M. Bujqesise","c.M. Ekonomise","d.M. Kultures","d.M. Mireqenies Sociale","e.M. Mjedisit","f.M. Puneve te Brendshme","g.M. Shendetesise","h.M. Transportit & Infrastruktures","i.M. Zhvillimit Urban","j.Te tjere institucione qendrore"],"yDataType":"Auto","xfield":"2.1. Transferta e kushtezuar","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":120},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"% e transfertës së kushtëzuar sipas programit","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"2.1. Transferta e kushtezuar","value":"2.1. Transferta e kushtezuar","selected":false},{"name":"a.M. Arsimit","value":"a.M. Arsimit","selected":false},{"name":"b.M. Bujqesise","value":"b.M. Bujqesise","selected":false},{"name":"c.M. Ekonomise","value":"c.M. Ekonomise","selected":false},{"name":"d.M. Kultures","value":"d.M. Kultures","selected":false},{"name":"d.M. Mireqenies Sociale","value":"d.M. Mireqenies Sociale","selected":false},{"name":"e.M. Mjedisit","value":"e.M. Mjedisit","selected":false},{"name":"f.M. Puneve te Brendshme","value":"f.M. Puneve te Brendshme","selected":false},{"name":"g.M. Shendetesise","value":"g.M. Shendetesise","selected":false},{"name":"h.M. Transportit & Infrastruktures","value":"h.M. Transportit & Infrastruktures","selected":false},{"name":"i.M. Zhvillimit Urban","value":"i.M. Zhvillimit Urban","selected":false},{"name":"j.Te tjere institucione qendrore","value":"j.Te tjere institucione qendrore","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0","100"],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"100","yValuesStep":10,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Si i shpenzojnë burimet financiare bashkitë?

Shpenzimet gjithsej janë shuma e shpenzimeve të vazhdueshme (korrente) dhe kapitale (investime) të kryera nga bashkia.

 1. Shpenzimet korrente përbëjnë shumën e të gjithë shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes, që kryen një bashki për një periudhë të caktuar kohore, dhe përfshin kostot e vazhdueshme të njësisë për përmbushjen e funksioneve të përditshme. Shpenzimet korrente sipas klasifikimit ekonomik përfshijnë:
  • 1.1.Shpenzime operative & mirëmbajtjes;
  • 1.2.Shpenzime për interesa;
  • 1.3.Shpenzime personeli;
  • 1.4.Subvencione;
  • 1.5.Transferta të brendshme dhe ndaj buxheteve familiare.
 2. Shpenzimet kapitale janë shpenzimet që kryen njësia e qeverisjes vendore për blerjen e aseteve të reja apo riparimine atyre të mëparshme dhe jetëgjatësia e të cilave shkon përtej një viti fiskal. Një tjetër klasifikim i kësaj kategorie shpenzimesh është, dhe ai i funksionit apo programeve ku do të renditeshin shpenzime në fushat si mëposhtë:
  • 2.1.Argëtimi, kultura dhe çeshtjet fetare;
  • 2.2.Arsimi;
  • 2.3.Çeshtjet ekonomike;
  • 2.4.Mbrojtja e mjedisit;
  • 2.5.Mbrojtja sociale
  • 2.6.Rendi dhe siguria publike
  • 2.7.Shëndetësia
  • 2.8.Shërbimet e përgjithshme publike
  • 2.9.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit

Shpenzimet sipas burimeve të financimit dhe llojit të shpenzimeve, 2018

Gjithsej bashkitë e vendit

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"me","facets":{},"filters":[{"type":"range","field":"Lloji I shpenzimeve","from":"","to":""}]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"fields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gjithsej Bashkite"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji I shpenzimeve","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}
{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"shp","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"fields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gjithsej Bashkite"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji I shpenzimeve","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Bashkia Tiranë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"me","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"fields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Tirana"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji I shpenzimeve","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}
{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"shp","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"fields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Tirana"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji I shpenzimeve","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

60 Bashkitë e tjera

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"me","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"fields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["60 Bashkite pa Tiranen"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji I shpenzimeve","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}
{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"shp","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d58acedb-5fbe-499c-9434-e1af3768e160/download"},"fields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["60 Bashkite pa Tiranen"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji I shpenzimeve","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Lloji I shpenzimeve","value":"Lloji I shpenzimeve","selected":false},{"name":"Gjithsej Bashkite","value":"Gjithsej Bashkite","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e Shpenzimeve kapitale, 2018

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/57dafe23-3605-4949-b8c1-02590e02e896/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/57dafe23-3605-4949-b8c1-02590e02e896/download"},"fields":[{"name":"2. Shpenzimet kapitale","value":"2. Shpenzimet kapitale","selected":false},{"name":"2.1.Argetimi, kultura dhe ceshtjet fetare","value":"2.1.Argetimi, kultura dhe ceshtjet fetare","selected":false},{"name":"2.2.Arsimi","value":"2.2.Arsimi","selected":false},{"name":"2.3.Ceshtjet ekonomike","value":"2.3.Ceshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"2.4.Mbrojtja e mjedisit","value":"2.4.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"2.5.Mbrojtja sociale","value":"2.5.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"2.6.Rendi dhe siguria publike","value":"2.6.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"2.7.Shendetesia","value":"2.7.Shendetesia","selected":false},{"name":"2.8.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"2.8.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"2.9.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"2.9.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"2. Shpenzimet kapitale","value":"2. Shpenzimet kapitale","selected":false},{"name":"2.1.Argetimi, kultura dhe ceshtjet fetare","value":"2.1.Argetimi, kultura dhe ceshtjet fetare","selected":false},{"name":"2.2.Arsimi","value":"2.2.Arsimi","selected":false},{"name":"2.3.Ceshtjet ekonomike","value":"2.3.Ceshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"2.4.Mbrojtja e mjedisit","value":"2.4.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"2.5.Mbrojtja sociale","value":"2.5.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"2.6.Rendi dhe siguria publike","value":"2.6.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"2.7.Shendetesia","value":"2.7.Shendetesia","selected":false},{"name":"2.8.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"2.8.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"2.9.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"2.9.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2.1.Argetimi, kultura dhe ceshtjet fetare","2.2.Arsimi","2.3.Ceshtjet ekonomike","2.4.Mbrojtja e mjedisit","2.5.Mbrojtja sociale","2.6.Rendi dhe siguria publike","2.7.Shendetesia","2.8.Sherbimet e pergjithshme publike","2.9.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit"],"yDataType":"Auto","xfield":"2. Shpenzimet kapitale","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":120},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"2. Shpenzimet kapitale","value":"2. Shpenzimet kapitale","selected":false},{"name":"2.1.Argetimi, kultura dhe ceshtjet fetare","value":"2.1.Argetimi, kultura dhe ceshtjet fetare","selected":false},{"name":"2.2.Arsimi","value":"2.2.Arsimi","selected":false},{"name":"2.3.Ceshtjet ekonomike","value":"2.3.Ceshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"2.4.Mbrojtja e mjedisit","value":"2.4.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"2.5.Mbrojtja sociale","value":"2.5.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"2.6.Rendi dhe siguria publike","value":"2.6.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"2.7.Shendetesia","value":"2.7.Shendetesia","selected":false},{"name":"2.8.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"2.8.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"2.9.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"2.9.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0","100"],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"100","yValuesStep":10,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Struktura e Shpenzimeve korrente, 2018

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/554650a5-e396-4ca4-acfe-2bc80ec45abb/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/554650a5-e396-4ca4-acfe-2bc80ec45abb/download"},"fields":[{"name":"1.Shp. Korrente","value":"1.Shp. Korrente","selected":false},{"name":"1.1.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"1.1.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"1.2.Shpenzime per interesa","value":"1.2.Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"1.3.Shpenzime personeli","value":"1.3.Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"1.4.Subvencione","value":"1.4.Subvencione","selected":false},{"name":"1.5.Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"1.5.Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"1.Shp. Korrente","value":"1.Shp. Korrente","selected":false},{"name":"1.1.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"1.1.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"1.2.Shpenzime per interesa","value":"1.2.Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"1.3.Shpenzime personeli","value":"1.3.Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"1.4.Subvencione","value":"1.4.Subvencione","selected":false},{"name":"1.5.Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"1.5.Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["1.1.Shpenzime operative & mirembajtjes","1.2.Shpenzime per interesa","1.3.Shpenzime personeli","1.4.Subvencione","1.5.Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare"],"yDataType":"Auto","xfield":"1.Shp. Korrente","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":120},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"1.Shp. Korrente","value":"1.Shp. Korrente","selected":false},{"name":"1.1.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"1.1.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"1.2.Shpenzime per interesa","value":"1.2.Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"1.3.Shpenzime personeli","value":"1.3.Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"1.4.Subvencione","value":"1.4.Subvencione","selected":false},{"name":"1.5.Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"1.5.Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"300","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0","100"],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"100","yValuesStep":10,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}