Lajme

14 Stories

Përmirësohet cilësia e ajrit

Objektivi kryesor i statistikave të mjedisit është prodhimi i statistikave të kuptueshme nga përdoruesit, të standardizuara sipas akteve normative të BE-së dhe të përshtatshme për përdorim në hartimin e politikave dhe menaxhimin e aktiviteteve me

Rritet numri i bizneseve me 5+ të punësuar

Analizimi i situatës së bizneseve në Tiranë për vitin 2019 bazuar në të dhënat më të fundit të publikuara nga INSTAT për bizneset sipas madhësisë, gjinisë së administratorit, aktivitetit ekonomik, pronësisë dhe formës ligjore.