Lajme

14 Stories
Tregues demografikë të Tiranës

Tirana në shifra, 2018

Përllogaritjet e popullsisë janë kryer mbi të dhënat e siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC) pranë Ministrisë së Brendshme.

Platforma opendata

Portali Opendata

Tirana u bë qyteti i parë në Shqipëri nga Prill 2017, me një bazë të dhënash për punët publike dhe shërbimet që ofrohen në funksion të rritjes së transparencës.

Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik

Shërbimi i transportit publik është një element i rendësishëm i jetës në qytet. Banorët e qytetit të Tiranës mund të aksesojnë një sërë linjash urbane.

Turizmi dhe Kultura

Tirana është qyteti më i madh i Shqipërisë, me një histori që daton nga epoka paleolitike. I përshkruar nga vizitorët si një vend unik, intrigues dhe me gjallëri ku objektet dhe pikat turistike ruajnë gjurmët e ndryshimeve historike.

Transparenca

Programi i Transparencës i Bashkisë Tiranë

Transparenca dhe llogaridhënia janë dy parime të lidhura me njëra-tjetrën, ku transparenca e autoriteteve të qeverisjes vendore përfaqëson një hap të parë drejt llogaridhënies së të zgjedhurve vendorë dhe ndërtimit të besimit me komunitetin.

Financat e qytetarit, 2018

“Financat për qytetarin” shërbejnë si një urë lidhëse mes financave të bashkisë së Tiranës dhe qytetarëve të saj.