Siguria publike në Tiranë

Siguria Publike në Bashkinë e Tiranës

Siguria publike ka të bëjë me shërbimet që ofrohen për qetësinë dhe mbarëvajtjen e punëve publike, parandalimin e kundërvajtjeve administrative si dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në komunitet, inspektimin dhe monitorimin e rendit në nivel vendor.

Policia Bashkiake është organ ekzekutiv që ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe që nuk janë në kompetencë të autoriteteve të tjera shtetërore. Për vitin 2021 numri i gjobave gjithsej të vendosura është 347,703, ku 94.7% e përbëjnë gjobat për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar. Për vitin 2021 numri i gjobave të vendosura në total ka pësuar rritje me 23 % në krahasim me vitin 2020.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/df9ccc97-e19e-49c0-9e19-927e0dc8e72d/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/df9ccc97-e19e-49c0-9e19-927e0dc8e72d/download"},"fields":[{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":false},{"name":"Per zenie hapesire publike","value":"Per zenie hapesire publike","selected":true},{"name":"Per aktivitet pa leje","value":"Per aktivitet pa leje","selected":true},{"name":"Per ndotje mjedisi","value":"Per ndotje mjedisi","selected":true},{"name":"Prishje te qetesise publike","value":"Prishje te qetesise publike","selected":true},{"name":"Shperdorim uji i pijshem","value":"Shperdorim uji i pijshem","selected":true},{"name":"Mungese dokumentacioni","value":"Mungese dokumentacioni","selected":true},{"name":"Te ndryshme","value":"Te ndryshme","selected":true},{"name":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","value":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":true},{"name":"Per zenie hapesire publike","value":"Per zenie hapesire publike","selected":false},{"name":"Per aktivitet pa leje","value":"Per aktivitet pa leje","selected":false},{"name":"Per ndotje mjedisi","value":"Per ndotje mjedisi","selected":false},{"name":"Prishje te qetesise publike","value":"Prishje te qetesise publike","selected":false},{"name":"Shperdorim uji i pijshem","value":"Shperdorim uji i pijshem","selected":false},{"name":"Mungese dokumentacioni","value":"Mungese dokumentacioni","selected":false},{"name":"Te ndryshme","value":"Te ndryshme","selected":false},{"name":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","value":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Per zenie hapesire publike","Per aktivitet pa leje","Per ndotje mjedisi","Prishje te qetesise publike","Shperdorim uji i pijshem","Mungese dokumentacioni","Te ndryshme","Gjoba te Qarkullimit Rrugor"],"yDataType":"Auto","xfield":"Emertimi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":true,"showLegend":true,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":120},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"staggerLabels":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":true},{"name":"Per zenie hapesire publike","value":"Per zenie hapesire publike","selected":false},{"name":"Per aktivitet pa leje","value":"Per aktivitet pa leje","selected":false},{"name":"Per ndotje mjedisi","value":"Per ndotje mjedisi","selected":false},{"name":"Prishje te qetesise publike","value":"Prishje te qetesise publike","selected":false},{"name":"Shperdorim uji i pijshem","value":"Shperdorim uji i pijshem","selected":false},{"name":"Mungese dokumentacioni","value":"Mungese dokumentacioni","selected":false},{"name":"Te ndryshme","value":"Te ndryshme","selected":false},{"name":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","value":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"Emertimi","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0",""],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Përgjatë vitit 2021, njësia me më shumë gjoba të marra në këtë periudhë është njësia administrative Nr.5 me rreth 9.6% ndaj totalit ndërsa Dajti/Njesia12 është njësia administrative në të cilën janë marrë më pak gjoba me 0.001% ndaj totalit.

Për sa i përket gjobave për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar, më shumë janë marrë në njësinë administrative Nr.5 me rreth 9% ndaj totalit dhe më pak gjoba janë marrë në njësinë administrative Nr.3 me 0.15% ndaj totalit.
Të dhënat e publikuara janë vetëm për njësitë administrative ku janë kryer shkeljet në qarkullimin rrugor.

Gjoba të vendosura gjithsej sipas Njësive Administrative 2021

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d2ad5a26-50d4-41eb-9a92-3b82a8ced516/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d2ad5a26-50d4-41eb-9a92-3b82a8ced516/download"},"fields":[{"name":"Njesite Administrative","value":"Njesite Administrative","selected":false},{"name":"Viti 2021","value":"Viti 2021","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesite Administrative","value":"Njesite Administrative","selected":false},{"name":"Viti 2021","value":"Viti 2021","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Viti 2021"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesite Administrative","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"showLabels":true,"labelType":"percent","margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":80},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numër","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"donut":false},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesite Administrative","value":"Njesite Administrative","selected":false},{"name":"Viti 2021","value":"Viti 2021","selected":true}],"errors":{},"chartHeight":"450","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"Viti 2021","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0",""],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Gjoba të vendosura për qarkullimin rrugor, Viti 2021

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/9bc96d0e-e4cf-47a6-8b66-ff8de6cc7719/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/9bc96d0e-e4cf-47a6-8b66-ff8de6cc7719/download"},"fields":[{"name":"Njesite Administrative","value":"Njesite Administrative","selected":false},{"name":"2021","value":"2021","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesite Administrative","value":"Njesite Administrative","selected":false},{"name":"2021","value":"2021","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2021"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesite Administrative","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesite Administrative","value":"Njesite Administrative","selected":false},{"name":"2021","value":"2021","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}