Siguria publike në Tiranë

Siguria Publike në Bashkinë e Tiranës

Siguria publike ka të bëjë me shërbimet që ofrohen për qetësinë dhe mbarëvajtjen e punëve publike, parandalimin e kundërvajtjeve administrative si dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në komunitet, inspektimin dhe monitorimin e rendit në nivel vendor.

Policia Bashkiake është organ ekzekutiv që ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe që nuk janë në kompetencë të autoriteteve të tjera shtetërore. Për vitin 2020 numri i gjobave gjithsej të vendosura është 282,677, ku 93.8% e përbëjnë gjobat për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar. Për vitin 2020 numri i gjobave të vendosura në total ka pësuar rritje me 25.6 % në krahasim me vitin 2019.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/df9ccc97-e19e-49c0-9e19-927e0dc8e72d/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/df9ccc97-e19e-49c0-9e19-927e0dc8e72d/download"},"fields":[{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":false},{"name":"Per zenie hapesire publike","value":"Per zenie hapesire publike","selected":true},{"name":"Per aktivitet pa leje","value":"Per aktivitet pa leje","selected":true},{"name":"Per ndotje mjedisi","value":"Per ndotje mjedisi","selected":true},{"name":"Prishje te qetesise publike","value":"Prishje te qetesise publike","selected":true},{"name":"Shperdorim uji i pijshem","value":"Shperdorim uji i pijshem","selected":true},{"name":"Mungese dokumentacioni","value":"Mungese dokumentacioni","selected":true},{"name":"Te ndryshme","value":"Te ndryshme","selected":true},{"name":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","value":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":true},{"name":"Per zenie hapesire publike","value":"Per zenie hapesire publike","selected":false},{"name":"Per aktivitet pa leje","value":"Per aktivitet pa leje","selected":false},{"name":"Per ndotje mjedisi","value":"Per ndotje mjedisi","selected":false},{"name":"Prishje te qetesise publike","value":"Prishje te qetesise publike","selected":false},{"name":"Shperdorim uji i pijshem","value":"Shperdorim uji i pijshem","selected":false},{"name":"Mungese dokumentacioni","value":"Mungese dokumentacioni","selected":false},{"name":"Te ndryshme","value":"Te ndryshme","selected":false},{"name":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","value":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Per zenie hapesire publike","Per aktivitet pa leje","Per ndotje mjedisi","Prishje te qetesise publike","Shperdorim uji i pijshem","Mungese dokumentacioni","Te ndryshme","Gjoba te Qarkullimit Rrugor"],"yDataType":"Auto","xfield":"Emertimi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":true,"showLegend":true,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":120},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"staggerLabels":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":true},{"name":"Per zenie hapesire publike","value":"Per zenie hapesire publike","selected":false},{"name":"Per aktivitet pa leje","value":"Per aktivitet pa leje","selected":false},{"name":"Per ndotje mjedisi","value":"Per ndotje mjedisi","selected":false},{"name":"Prishje te qetesise publike","value":"Prishje te qetesise publike","selected":false},{"name":"Shperdorim uji i pijshem","value":"Shperdorim uji i pijshem","selected":false},{"name":"Mungese dokumentacioni","value":"Mungese dokumentacioni","selected":false},{"name":"Te ndryshme","value":"Te ndryshme","selected":false},{"name":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","value":"Gjoba te Qarkullimit Rrugor","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"Emertimi","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0",""],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Përgjatë vitit 2020, njësia me më shumë gjoba të marra në këtë periudhë është njësia administrative Nr.5 me rreth 11.9% ndaj totalit ndërsa Dajti/Njesia12 është njësia administrative në të cilën janë marrë më pak gjoba me 0.03% ndaj totalit.

Për sa i përket gjobave për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar, më shumë janë marrë në njësinë administrative Nr.5 me rreth 12% ndaj totalit dhe më pak gjoba janë marrë në njësinë administrative Nr.3 me 0.4% ndaj totalit.
Të dhënat e publikuara janë vetëm për njësitë administrative ku janë kryer shkeljet në qarkullimin rrugor.

Gjoba të vendosura gjithsej sipas Njësive Administrative

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d2ad5a26-50d4-41eb-9a92-3b82a8ced516/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d2ad5a26-50d4-41eb-9a92-3b82a8ced516/download"},"fields":[{"name":"Njesit Administrative","value":"Njesit Administrative","selected":false},{"name":"Viti 2020","value":"Viti 2020","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesit Administrative","value":"Njesit Administrative","selected":false},{"name":"Viti 2020","value":"Viti 2020","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Viti 2020"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesit Administrative","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"showLabels":true,"labelType":"percent","margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":80},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numër","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"donut":false},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesit Administrative","value":"Njesit Administrative","selected":false},{"name":"Viti 2020","value":"Viti 2020","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"450","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["0",""],"yValuesFrom":"0","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Gjoba të vendosura për qarkullimin rrugor, Viti 2020

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/9bc96d0e-e4cf-47a6-8b66-ff8de6cc7719/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/9bc96d0e-e4cf-47a6-8b66-ff8de6cc7719/download"},"fields":[{"name":"Njesia Administrative","value":"Njesia Administrative","selected":false},{"name":"Viti 2020","value":"Viti 2020","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Njesia Administrative","value":"Njesia Administrative","selected":false},{"name":"Viti 2020","value":"Viti 2020","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Viti 2020"],"yDataType":"Auto","xfield":"Njesia Administrative","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Njesia Administrative","value":"Njesia Administrative","selected":false},{"name":"Viti 2020","value":"Viti 2020","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Siguria Publike në Qarkun e Tiranës

Statistikat e krimeve dhe aksidenteve janë siguruar nga të dhënat administrative, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. Të dhënat e mbledhura nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë përfshijnë të dhëna për veprat penale, autorë dhe persona të dëmtuar. Statistikat mbi veprat penale bëjnë fjalë për vepra specifike të regjistruara nga policia, klasifikimi i të cilave bazohet në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë. Veprat e regjistruara janë ngjarje të evidentuara, jo gjykime të cilat janë në kompetencë të organeve të drejtësisë për të dhënë verdiktin.Të dhënat mbi autorët bazohen në persona të dyshuar në kryerjen e një vepre penale.

Aksidentet në trafikun rrugor përfshijnë vetëm aksidentet që shkaktojne vdekje apo plagosje. Mundësitë për ndodhjen e aksidenteve rrugore mund të lidhen me një sërë faktorësh, si numri i kilometrave të përshkruar, shtrirja dhe cilësia e infrastrukturës rrugore, kushtet klimaterike dhe gjeografike, dendësia e popullsisë. Sjellja e drejtuesve të mjeteve mund të përbëjë gjithashtu shkak për mundësitë e ndodhjes së aksidenteve, si psh trajnime të papërshtatshme ose eksperienca, mungesa e përqendrimit, shpejtësia tej normave të lejuara, mosrespektim i rregullave të qarkullimit si dhe konsumi i pijeve alkolike.

Përkufizimet

  • Vepra penale të evidentuara janë vepra penale të raportuara në polici ose mbi të cilat policia ka njohuri mbi to në mënyra të tjera. Ndërsa vepra penale janë sjelle, veprime apo mosveprime me të cilat cënohen, dëmtohen vlerat juridike të njeriut dhe të bashkësisë së caktuar quhen vepra penale apo me një term të përgjithshëm kriminalitet. Ato ndahen në krime dhe kundrëvajtje penale.
  • Person i aksidentuar është çdo person i vrarë ose i plagosur si rezultat i një aksidenti rrugor.
  • Aksidente në rrugë është çdo aksident rrugor i ndodhur nga të paktën një mjet rrugor i cili rezulton me të paktën një person të plagosur apo të vdekur
  • Person i vdekur quhet çdo person i cili ka vdekur menjëherë ose brënda 30 ditëve si rezultat i aksidentit.
  • Person i plagosur konsiderohet çdo person , i cili nuk ka vdekur por ka marrë plagë të lehta apo të rënda si rezultat i aksidentit.

Veprat penale të evidentuara

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/84b20b5b-1d73-4010-871f-ce104e5e7891/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/84b20b5b-1d73-4010-871f-ce104e5e7891/download"},"fields":[{"name":"Periudha","value":"Periudha","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"11 Qarqet e tjera","value":"11 Qarqet e tjera","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Periudha","value":"Periudha","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"11 Qarqet e tjera","value":"11 Qarqet e tjera","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Qarku Tirane","11 Qarqet e tjera"],"yDataType":"Auto","xfield":"Periudha","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"showLegend":true,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":80},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i veprave penale të evidentuara","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showValues":true,"staggerLabels":true,"color":["#0000ff","gray"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Periudha","value":"Periudha","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"11 Qarqet e tjera","value":"11 Qarqet e tjera","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Vrasje me dashje

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/c565945a-3393-42fa-a1f4-f3c704fded74/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/c565945a-3393-42fa-a1f4-f3c704fded74/download"},"fields":[{"name":"Periudha","value":"Periudha","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"11 Qarqet e tjera","value":"11 Qarqet e tjera","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Periudha","value":"Periudha","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"11 Qarqet e tjera","value":"11 Qarqet e tjera","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Qarku Tirane","11 Qarqet e tjera"],"yDataType":"Auto","xfield":"Periudha","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":true,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":80},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i vrasjeve me dashje","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"showValues":true,"staggerLabels":false,"color":["#0000ff","gray"]},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Periudha","value":"Periudha","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"11 Qarqet e tjera","value":"11 Qarqet e tjera","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}