Shpenzimet sipas natyrës ekonomike të bashkisë së Tiranës dhe 60 bashkitë e tjera të vendit

Vështrim i përgjithshëm

Dashboard-i jep një paraqitje të ecurisë në vite të financave të Bashkisë Tiranë dhe peshën e Bashkisë Tiranë në financat publike vendore të vendit. Të dhënat janë siguruar nga platforma www.financatvendore.al ku si qëllim i platformës është të mundësojë disponueshmërinë e të dhënave mbi financat vendore në mënyrë sistematike dhe të kuptueshme për publikun. Treguesit financiarë jepen në milionë lekë dhe i përkasin vitit kalendarik.

Nga financat vendore, burimi i të dhënave për njësitë e vetëqeverisjes vendore të nivelit të parë (bashkitë) është Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë (Sistemi i Thesarit, SIFQ) pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, të cilat janë përpunuar dhe më pas publikuar në platformën e Financave Vendore dhe janë analizuar nga Opendata.tirana.al për të studiuar situatën e bashkisë Tiranë.
Të dhënat fillojnë prej vitit 2010, për të mundësuar krahasimet historike me periudhën përpara zbatimit të reformës administrative dhe territoriale (RAT), të dhënat për periudhën 2010-2015 për 373 njësi të vetëqeverisjes vendore u ri-klasifikuan në nivelin e 61 bashkive.

Sipas pikëpamjes ekonomike, përkufizimi i financave vendore përfshin operacionet financiare të pushtetit lokal, ku bëjnë pjesë veprimet buxhetore, si të ardhurat, shpenzimet, si dhe veprimet e thesarit, si huaja dhe menaxhimi i borxhit. Ky dashboard do përqëndrohet tek shpenzimet për të kuptuar shpërndarjen e shpenzimeve sipas natyrës ekonomike.

Shpenzimet sipas natyrës ekonomike kategorizohen në:

 • Shpenzime kapitale;
 • Shpenzime korente:
  • Shpenzime operative & mirëmbajtjes;
  • Shpenzime për interesa;
  • Shpenzime personeli;
  • Subvencione;
  • Transferta të brendshme dhe ndaj buxheteve familiare;

Shpenzimet kapitale janë shpenzimet që kryen njësia e qeverisjes vendore për blerjen e aseteve të reja apo riparimine atyre të mëparshme dhe jetëgjatësia e të cilave shkon përtej një viti fiskal ndërsa shpenzimet korente përbëjnë shumën e të gjithë shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes, që kryen një bashki për një periudhë të caktuar kohore, dhe përfshin kostot e vazhdueshme të njësisë për përmbushjen e funksioneve të përditshme.

Statistika

Mesatarisht, në Shqipëri qeverisja vendore kanalizon mbi 70% të burimeve financiare totale për mbulimin e shpenzimeve korrente dhe rreth 30% për shpenzime kapitale.

Përqindja e shpenzimeve kapitale për bashkinë e Tiranës qendron më lart se ajo e bashkive të tjera të vendit ku Tirana investon rreth 33.8% të burimeve financiare ndërkohë bashkitë e tjera vetëm 26.7%.

Ecuria e shpenzimeve gjithsej në vite

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d208d3a4-ff57-4cf3-9067-ed5a6046903d/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d208d3a4-ff57-4cf3-9067-ed5a6046903d/download"},"fields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":true},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":true},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":true},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":true},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":true},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["TR_Gjithsej","60B_Gjithsej"],"yDataType":"Auto","xfield":"Shpenzimet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":true},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"useInteractiveGuideline":false,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Shpenzimet (milionë lekë)","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"datapoints":true,"staggerLabels":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Një tjetër klasifikim i shpenzimeve kapitale krahas blerjes së aseteve të reja apo riparimeve të atyre ekzistueseve është dhe ai i funksionit apo programeve ku do të renditeshin shpenzime në fushat si më poshtë:

 • Shërbime të përgjithshme publike;
 • Ujësjellës dhe kanalizime;
 • Transport;
 • Turizëm;
 • Çështje ekonomike;
 • Strehimi dhe komoditetet e komunitetit;
 • Shëndetësia;
 • Argëtimi, kultura dhe çështjet fetare;
 • Arsim;
 • Mbrojtje sociale.

Ecuria e shpenzimeve kapitale në vite

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d208d3a4-ff57-4cf3-9067-ed5a6046903d/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d208d3a4-ff57-4cf3-9067-ed5a6046903d/download"},"fields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["TR_Shpenzime kapitale","60B_Shpenzime kapitale"],"yDataType":"Auto","xfield":"Shpenzimet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Shpenzimet kapitale (milionë lekë)","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":false,"color":["blue","gray"]},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e shpenzimeve kapitale sipas programeve në 2018:

Vend

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/362be534-9535-499f-95d1-df6cbc30bbcb/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/362be534-9535-499f-95d1-df6cbc30bbcb/download"},"fields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Vendi"],"yDataType":"Auto","xfield":"Shpenzimet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Tiranë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/362be534-9535-499f-95d1-df6cbc30bbcb/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/362be534-9535-499f-95d1-df6cbc30bbcb/download"},"fields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Tirana"],"yDataType":"Auto","xfield":"Shpenzimet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

60 Bashkitë pa Tiranën

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/362be534-9535-499f-95d1-df6cbc30bbcb/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/362be534-9535-499f-95d1-df6cbc30bbcb/download"},"fields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":true},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["60 Bashkite pa Tiranen"],"yDataType":"Auto","xfield":"Shpenzimet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"60 Bashkite pa Tiranen","value":"60 Bashkite pa Tiranen","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e shpenzimeve në vite për Tiranën

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d208d3a4-ff57-4cf3-9067-ed5a6046903d/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d208d3a4-ff57-4cf3-9067-ed5a6046903d/download"},"fields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":true},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":true},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":true},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["TR_Shpenzime kapitale","TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","TR_Shpenzime per interesa","TR_Shpenzime personeli","TR_Subvencione","TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare"],"yDataType":"Auto","xfield":"Shpenzimet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"reduceXTicks":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Shpenzimet sipas llojit (milionë lekë)","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e shpenzimeve në vite për vite për 60 bashkitë e vendit

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d208d3a4-ff57-4cf3-9067-ed5a6046903d/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d208d3a4-ff57-4cf3-9067-ed5a6046903d/download"},"fields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["60B_Shpenzime kapitale","60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","60B_Shpenzime per interesa","60B_Shpenzime personeli","60B_Subvencione","60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare"],"yDataType":"Auto","xfield":"Shpenzimet","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"Shpenzimet sipas llojit (milionë lekë)","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Shpenzimet","value":"Shpenzimet","selected":false},{"name":"AL_Gjithsej","value":"AL_Gjithsej","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime kapitale","value":"AL_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"AL_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"AL_b.Arsimi","value":"AL_b.Arsimi","selected":false},{"name":"AL_c.eeshtjet ekonomike","value":"AL_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"AL_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"AL_e.Mbrojtja sociale","value":"AL_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","value":"AL_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"AL_g.Shendetesia","value":"AL_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"AL_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"AL_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"AL_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"AL_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"AL_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"AL_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","value":"AL_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"AL_e.Shpenzime transporti","value":"AL_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"AL_f.Shpenzime udhetimi","value":"AL_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime per interesa","value":"AL_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"AL_Shpenzime personeli","value":"AL_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"AL_Subvencione","value":"AL_Subvencione","selected":false},{"name":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"AL_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"TR_Gjithsej","value":"TR_Gjithsej","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime kapitale","value":"TR_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"TR_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"TR_b.Arsimi","value":"TR_b.Arsimi","selected":false},{"name":"TR_c.eeshtjet ekonomike","value":"TR_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"TR_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"TR_e.Mbrojtja sociale","value":"TR_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","value":"TR_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"TR_g.Shendetesia","value":"TR_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"TR_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"TR_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"TR_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"TR_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"TR_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"TR_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","value":"TR_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"TR_e.Shpenzime transporti","value":"TR_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"TR_f.Shpenzime udhetimi","value":"TR_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime per interesa","value":"TR_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"TR_Shpenzime personeli","value":"TR_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"TR_Subvencione","value":"TR_Subvencione","selected":false},{"name":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"TR_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false},{"name":"60B_Gjithsej","value":"60B_Gjithsej","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime kapitale","value":"60B_Shpenzime kapitale","selected":false},{"name":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","value":"60B_a.Argetimi, kultura dhe eeshtjet fetare","selected":false},{"name":"60B_b.Arsimi","value":"60B_b.Arsimi","selected":false},{"name":"60B_c.eeshtjet ekonomike","value":"60B_c.eeshtjet ekonomike","selected":false},{"name":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","value":"60B_d.Mbrojtja e mjedisit","selected":false},{"name":"60B_e.Mbrojtja sociale","value":"60B_e.Mbrojtja sociale","selected":false},{"name":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","value":"60B_f.Rendi dhe siguria publike","selected":false},{"name":"60B_g.Shendetesia","value":"60B_g.Shendetesia","selected":false},{"name":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","value":"60B_h.Sherbimet e pergjithshme publike","selected":false},{"name":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","value":"60B_i.Strehimi dhe komoditetet e komunitetit","selected":false},{"name":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","value":"60B_.Shpenzime operative & mirembajtjes","selected":false},{"name":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","value":"60B_a.Materiale zyre dhe te pergjithshme","selected":false},{"name":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","value":"60B_b.Sherbime nga te trete (energji, uje, telefon etj.)","selected":false},{"name":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","value":"60B_c.Shpenzime per mirembajtje te zakonshme","selected":false},{"name":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","value":"60B_d.Shpenzime te tjera operative","selected":false},{"name":"60B_e.Shpenzime transporti","value":"60B_e.Shpenzime transporti","selected":false},{"name":"60B_f.Shpenzime udhetimi","value":"60B_f.Shpenzime udhetimi","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime per interesa","value":"60B_Shpenzime per interesa","selected":false},{"name":"60B_Shpenzime personeli","value":"60B_Shpenzime personeli","selected":false},{"name":"60B_Subvencione","value":"60B_Subvencione","selected":false},{"name":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","value":"60B_Transferta te brendshme dhe ndaj buxheteve familiare","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}