Shëngjergj

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Shëngjergj, Verri, Urë, Burimas, Shëngjin, Façesh, Bizë, Fage, Parpujë, Vakumone, Domje, Derje

Shpëtim Sina

Email: nja.shengjergj@tirana.al
Tel: +355699677601
Tel: +355682217925

Treguesi Shëngjergji % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 206.34 km2 18.57%
Popullsia 2,567 0.30%
Femra 1,240 0.29%
Mosha 38
Familje 1,004 0.34%
Lindje 28 0.39%
Vdekje 18 0.42%
Të ardhur 43 0.13%
Të larguar 51 0.23%
Martesa 10 0.24%
Divorce 0 0.0%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Shëngjergj me një sipërfaqe prej 206.3 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 2,541 banorësh nga 2,567 banorë një vit më parë ose ndryshim -1% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 12 banorë/km2
• Mosha mesatare 38 vjeç
Gjinia
• 48% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 108.4 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 17.16% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 67.49% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 15.35% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 47.38% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 27.35% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 48.16% (25.42% për të rinjtë dhe 22.74% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -26 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 0 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej -14 banorë
• 19 lindje ose 17 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 171, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 33 vdekje ose 13 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 94 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -14 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 26 banorë dhe të larguar prej 40 banorë
• 65 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,002 familje ose 5 familje për km2 me rreth 2.5 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 7 martesa ose -30.0% krahasuar me një vit më parë
• 10 divorce ose 0.0% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 0.7 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Shëngjergj me një sipërfaqe prej 206.3 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 2,567 banorësh nga 2,565 banorë një vit më pore ose ndryshim 0.1% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 12 banorë/km2
• Mosha mesatare 38 vjeç
Gjinia
• 48.30%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 107 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 17.50% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 67.20% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 15.20% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 47.80% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 26.90% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 48.70% (26.10% për të rinjtë dhe 22.70% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 2 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 0 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 10 banorë
• 28 lindje ose 55 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 133, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 18 vdekje ose 7 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 29 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -8 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 43 banorë dhe të larguar prej 51 banorë
• 84 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,004 familje ose 5 familje për km2 me rreth 2.6 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 10 martesa ose -16.7% krahasuar me një vit më parë
• 0 divorce ose -100% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo #DIV/0! martesa ka një divorc