Skedar

3 rezultate

Popullsia e Tiranës u rrit 1.6%

    Numri i popullisë së Tiranës për vitin 2019 është siguruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile sipas njësive administrative, gjinisë, moshës si edhe disa tregues të tjerë demografikë që do pasqyrohen të paraqitura grafikisht dhe të...

    Tirana në shifra, 2018

      Përllogaritjet e popullsisë janë kryer mbi të dhënat e siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC) pranë Ministrisë së Brendshme. Këtu jepet një përshkrim i zhvillimeve të fundit në popullsinë dhe treguesit e tjerë...