Skedar

10 rezultate

Pagesat mesatare të një biznesi

Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

  Dataseti përmban të dhëna mbi pagesat mesatare që kryen një biznes gjatë një viti. Pagesat janë llogaritur duke marr parasysh llojin e aktivitetit që ushtrohet dhe kategorinë e biznesit (biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë). Në këtë...

  Subjekte sipas NJA dhe kategorive

  Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

   Të dhëna me frekuencë vjetore të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve sipas Njësive Administrative dhe kategorive (biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë). Kujtojmë që...

   Subjekte sipas NJA dhe llojit të aktivitetit

   Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

    Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve sipas Njësive Administrative dhe llojit të aktivitetit që ushtrojnë. Kujtojmë që sistemi elektronik aktual i DPTTV-së të dhënat mbi...

    Subjekte të reja sipas kategorive

    Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

     Të dhëna me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve të reja sipas 4 kategorive: biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë. Klasifikimi fillestar bëhet në...

     Subjekte të mbyllura sipas kategorive

     Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

      Të dhëna me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve të mbyllura, aplikuara për çregjistrim dhe me status pasiv sipas 4 kategorive: biznes i madh, biznes i...

      Subjekte të mbyllura sipas llojit të aktivitetit

      Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

       Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve të mbyllura, aplikuara për çregjistrim dhe me status pasiv sipas llojit të aktivitetit që ushtronin. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV...

       Subjekte të reja sipas llojit të aktivitetit

       Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

        Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve të reja (kryesore dhe sekondare) sipas llojit të aktivitetit që ushtrojnë. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV). Sqarojmë se subjekte...

        Subjekte aktive sipas llojit te aktivitetit

        Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

         Përmban të dhëna mbi subjektet aktive që operojnë në territorin e Bashkisë Tiranë (urbane e rurale), të ndara sipas llojit të aktivitetit që ushtrojnë. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) me...

         Subjekte aktive sipas kategorive

         Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

          Përmban të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi subjektet aktive që operojnë në territorin e Bashkisë Tiranë (urbane e rurale). Subjektet janë të ndara sipas 4 kategorive: biznes i madh,...