Skedar

12 rezultate

Subjekte të mbyllura sipas kategorive

Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV)

  Të dhëna me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve të mbyllura, aplikuara për çregjistrim dhe me status pasiv sipas 4 kategorive: biznes i madh, biznes i...

  Subjekte të reja sipas kategorive

  Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV)

   Të dhëna me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve të reja sipas 4 kategorive: biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë. Klasifikimi fillestar bëhet në...

   Subjekte aktive sipas kategorive

   Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV)

    Përmban të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi subjektet aktive që operojnë në territorin e Bashkisë Tiranë (urbane e rurale). Subjektet janë të ndara sipas 4 kategorive: biznes i madh,...

    Subjekte të mbyllura sipas llojit të aktivitetit

    Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV)

     Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve të mbyllura, aplikuara për çregjistrim dhe me status pasiv sipas llojit të aktivitetit që ushtronin. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV...

     Subjekte të reja sipas llojit të aktivitetit

     Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV)

      Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve të reja (kryesore dhe sekondare) sipas llojit të aktivitetit që ushtrojnë. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV). Sqarojmë se subjekte...

      Subjekte aktive sipas llojit te aktivitetit

      Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV)

       Përmban të dhëna mbi subjektet aktive që operojnë në territorin e Bashkisë Tiranë (urbane e rurale), të ndara sipas llojit të aktivitetit që ushtrojnë. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) me...

       Subjekte sipas NJA dhe llojit të aktivitetit

       Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV)

        Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve sipas Njësive Administrative dhe llojit të aktivitetit që ushtrojnë. Kujtojmë që sistemi elektronik aktual i DPTTV-së të dhënat mbi...

        Subjekte sipas NJA dhe kategorive

        Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV)

         Të dhëna me frekuencë vjetore të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve sipas Njësive Administrative dhe kategorive (biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë). Kujtojmë që...

         Open Data - Bashkia Tirane

         Pagesat mesatare të një biznesi

         Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV)

          Dataseti përmban të dhëna mbi pagesat mesatare (në lekë) që kryen një biznes gjatë një viti. Pagesat janë llogaritur duke marr parasysh llojin e aktivitetit që ushtrohet dhe kategorinë e biznesit (biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë). Në...