Skedar

2 rezultate

Numri i rrugëve për dërgimin e mbetjeve në landfill

Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 (DPN1)

    Të dhëna mujore mbi numrin e rrugëve për dërgimin e mbetjeve në landfill sipas shoqërive. Raportimet janë prej Janarit 2016 deri Mars 2017. Pas kësaj periudhe nuk ka më të dhëna pasi kompanitë nuk e kanë si detyrim të raportojnë numrin e rrugëve...