Skedar

13 rezultate

Koefiçienti i varësisë moshore sipas njësive administrative

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

    Koeficienti i varësisë moshore sipas njësive administrative përbëhet nga varësia e përgjithshme, varësia për të moshuarit dhe varësia për të rrinjtë. Koeficienti i varësisë për të moshuar është raporti i numrit të personave të moshës 65 vjeç e...