Skedar

16 rezultate
Open Data - Bashkia Tirane

Popullsia sipas grupmoshave dhe njësive administrative

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

  Popullsia sipas grupmoshave dhe njësive administrative duke filluar prej vitit 2009. Ndarja e grupmoshave për vitet 2009-2015 është (0 -2 vjec; 3 – 4 vjec; 5 vjec; 6 – 15 vjec; 16 – 18 vjec; 19+ vjec). Duke filluar nga Viti 2016 ndarja e...

  Koefiçienti i varësisë moshore sipas njësive administrative

  Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

   Koeficienti i varësisë moshore sipas njësive administrative përbëhet nga varësia e përgjithshme, varësia për të moshuarit dhe varësia për të rrinjtë. Koeficienti i varësisë për të moshuar është raporti i numrit të personave të moshës 65 vjeç e...

   Numri i divorceve sipas viteve dhe njësive administrative

   Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

    Numri i divorceve sipas njësive administrative eshte llogaritur duke krahësuar gjendjen civile në fillim të vitit me gjendjen civile në fund të vitit. Numri real i divorceve mund të jetë më i madh, pasi nuk janë përfshirë rastet që janë divorcuar...