Skedar

13 rezultate

Gjoba në fushën e transportit publik

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit

  Të dhëna mujore mbi gjobat e vendosura për shkeljet e konstatuara (frekuenca e linjave të tranportit, zbatimi i kontratës dhe shpërndarja e biletave) në shërbimin e transportit publik urban, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (...

  Transporti publik në Tiranë

   Shërbimi i transportit publik është një element i rendësishëm i jetës në qytet. Banorët e qytetit të Tiranës mund të aksesojnë një sërë linjash urbane. Këtu jepet itinerari i disa prej linjave, gjithashtu gjeni vendodhjen e stacioneve dhe...

   Ndotje të hapësirave publike nga individë

   Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit

    Të dhëna me frekuencë vjetore dhe tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për ndotjet nga subjekte sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK).

    Ndotje të hapësirave publike nga subjektet

    Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit

     Të dhëna me frekuencë vjetore dhe tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për ndotjet nga subjekte sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK).