Skedar

14 rezultate

Gjoba në fushën e transportit publik

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK)

  Numri i gjobave të vendosura për shkeljet e konstatuara (frekuenca e linjave të tranportit, zbatimi i kontratës dhe shpërndarja e biletave) në shërbimin e transportit publik urban. Të dhënat raportohen çdo muaj nga Agjencia e Mbrojtjes së...

  Open Data - Bashkia Tirane
  Open Data - Bashkia Tirane

  Ndotje të hapësirave publike nga subjektet

  Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK)

   Të dhëna vjetore dhe tremujore mbi numrin akt-konstatimeve të lëshuara për ndotje të hapësirave publike nga subjektet të raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK).