Pezë

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Pezë e Madhe, Pezë Helmës, Pezë e Vogel, Varosh, Maknor, Dorëz, Gror, Grecë, Pajanë, Gjysylkanë

Besmir Kola

Email: nja.peze@tirana.al
Tel: +355694446088

Treguesi Peza % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 108.25 km2 9.74%
Popullsia 5,924 0.70%
Femra 2,841 0.67%
Mosha 35
Familje 1,693 0.57%
Lindje 50 0.69%
Vdekje 30 0.71%
Të ardhur 110 0.34%
Të larguar 96 0.43%
Martesa 36 0.86%
Divorce 6 0.32%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Pezë me një sipërfaqe prej 108.2 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 6,053 banorësh nga 5,924 banorë një vit më parë ose ndryshim 2.2% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 56 banorë/km2
• Mosha mesatare 35 vjeç
Gjinia
• 48% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 108.1 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 20.04% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.59% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 10.38% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 51.12% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 21.59% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 43.71% (28.80% për të rinjtë dhe 14.91% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 129 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 1 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 15 banorë
• 55 lindje ose 20 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 104, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 40 vdekje ose 7 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 100 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 93 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 159 banorë dhe të larguar prej 66 banorë
• 241 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,733 familje ose 16 familje për km2 me rreth 3.5 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 33 martesa ose -8.3% krahasuar me një vit më parë
• 2 divorce ose -66.7% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 16.5 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Pezë me një sipërfaqe prej 108.2 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 5,924 banorësh nga 5,890 banorë një vit më pore ose ndryshim 0.6% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 55 banorë/km2
• Mosha mesatare 35 vjeç
Gjinia
• 48.00%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 109 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 20.20% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.50% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 10.20% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 51.80% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 21.10% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 43.80% (29.10% për të rinjtë dhe 14.70% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 34 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 0 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 20 banorë
• 50 lindje ose 40 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 85, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 30 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 131 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 14 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 110 banorë dhe të larguar prej 96 banorë
• 115 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,693 familje ose 16 familje për km2 me rreth 3.5 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 36 martesa ose 24.1% krahasuar me një vit më parë
• 6 divorce ose -25% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 6 martesa ka një divorc