Petrelë

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Petrelë, Mullet, Stërmas, Picall, Shënkoll, Gurrë e Madhe, Gurrë e Vogel, Daias, Barbas, Fikas, Mangull, Qeha, Shytaj, Hekal, Kryezi, Percëllesh, Durishtë

Sokol Kupi

Email: nja.petrele@tirana.al
Tel: +355682096165

Treguesi Petrela % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 67.26 km2 6.05 %
Popullsia 6,819 0.81%
Femra 3,295 0.78%
Mosha 35
Familje 1,921 0.65%
Lindje 61 0.84%
Vdekje 36 0.85%
Të ardhur 119 0.36%
Të larguar 95 0.43%
Martesa 34 0.82%
Divorce 4 0.21%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Petrelë me një sipërfaqe prej 67.3 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 6,832 banorësh nga 6,819 banorë një vit më parë ose ndryshim 0.2% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 102 banorë/km2
• Mosha mesatare 35 vjeç
Gjinia
• 48.4% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 106.7 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 19.45% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.82% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 10.73% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 51.32% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 20.83% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 43.23% (27.86% për të rinjtë dhe 15.37% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 13 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 0 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 34 banorë
• 69 lindje ose 22 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 73, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 35 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 150 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -32 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 94 banorë dhe të larguar prej 126 banorë
• 75 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,945 familje ose 29 familje për km2 me rreth 3.5 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 25 martesa ose -26.5% krahasuar me një vit më parë
• 1 divorce ose -75.0% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 25.0 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Petrelë me një sipërfaqe prej 67.3 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 6,819 banorësh nga 6,770 banorë një vit më pore ose ndryshim 0.7% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 101 banorë/km2
• Mosha mesatare 35 vjeç
Gjinia
• 48.30%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 107 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 20.00% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.60% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 10.40% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 52.30% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 20.40% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 43.60% (28.70% për të rinjtë dhe 14.90% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 49 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 1 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 25 banorë
• 61 lindje ose 41 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 91, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 36 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 125 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 24 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 119 banorë dhe të larguar prej 95 banorë
• 125 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,921 familje ose 29 familje për km2 me rreth 3.5 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 34 martesa ose 9.7% krahasuar me një vit më parë
• 4 divorce ose 0% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 8.5 martesa ka një divorc