Pastrimi dhe gjelbërimi

Shërbimi i pastrimit

Qyteti i Tiranës është i ndarë në 7 zona pastrimi (3 zona lindore, 3 perëndimore dhe Zona e Kuqe në qendër të Tiranës), ku operojnë 5 operatorë privatë me kontrata përkatëse sipërmarrjeje. Në dhjetor të vitit 2016, në “Zonën e Kuqe” ka filluar të operojë dhe shoqëria “Eco Tirana”.

Çdo ditë nga operatorët e shërbimit të pastrimit lahet një sipërfaqe (rrugë) prej 1,978,550 m2 dhe fshihet një sipërfaqe (rrugë) prej 2,978,836 m2. Kryesisht, mjetet e specializuara që përdorin operatorët e pastrimit janë prodhim i vitit 2010, përveç shoqërisë “Eco Tirana”, mjetet e të cilës janë prodhim i vitit 2016.

Rreth 140 kontenierë në ditë tërhiqen për t’u larë e dezifektuar dhe rreth 594 tonë mbeturina në ditë depozitohen në Landfillin e Sharrës. Në pjesën më të madhe, rreth 86%, këto janë mbetje urbane (mbetje të prodhuara nga aktiviteti i njeriut) e më pak inerte e dhera.

Përbërja e mbeturinave të depozituara sipas kategorive

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/0fe1f46c-f41e-4d7d-afea-4b943e9c3644/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/0fe1f46c-f41e-4d7d-afea-4b943e9c3644/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Perqindja","value":"Perqindja","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Perqindja","value":"Perqindja","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Perqindja"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Perqindja","value":"Perqindja","selected":false}],"errors":{}}

Grumbullimi i diferencuar i mbeturinave ka nisur fillimisht me disa lloje. Ai do të zgjerohet gradualisht në të gjithë qytetin dhe për të gjitha llojet e ndryshme të mbeturinave sapo të realizohen impiantet specifike për trajtimin e tyre. Është e kuptueshme që lënda më e ricikluar të jetë kartoni (46% ndaj totalit të mbetjeve të ricikluara) dhe ambalazhet PET (35% ndaj totalit të mbetjeve të ricikluara).

Përbërja e mbeturinave të ricikluara

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/36ec0e54-3454-4863-8f6b-e8ad1a39f690/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/36ec0e54-3454-4863-8f6b-e8ad1a39f690/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Gj I 18","value":"Gj I 18","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Gj I 18","value":"Gj I 18","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gj I 18"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Gj I 18","value":"Gj I 18","selected":false}],"errors":{}}

Gjelbërimi

Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit të Tiranës është një institucion në varësi të Bashkisë Tiranë. Kjo drejtori ndër të tjera merret me krijimin dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit rrugor si dhe të lulishteve në institucionet dhe zonat e banimit brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Gjithashtu ka si detyrë prodhimin dhe furnizimin me lule dhe bimësi për çerdhet, kopshtet dhe shkollat nën administrimin e Bashkisë Tiranë.

Për periudhën Janar-Qershor 2019 Donatorët kanë dhuruar 73,630,888 lekë për gjelbërimin ku kryesisht është investuar në mbjelljën e drurëve, shkurreve dhe luleve. Në muajin Korrik, duke qënë një muaj me temperatura të larta, puna fokusohet vetëm në mirëmbajtjen dhe ujitjen në sipërfaqet e gjelbërta pasi nuk është një përiudhë e favorshme për kryerjen e mbjelljeve të reja.
Vlera e dëmtimeve në gjelbërim për Gjashtëmujorin I 2019 ka qënë 10,563,821 lekë. Numri më i lartë i dëmtimeve ka qënë në kategorinë e bimësisë dekorative, konkretisht janë dëmtuar 5,140 copë drurë,lule e shkurre.
Shpenzimet e kryera për rikonstruksionet në lulishte për Gjashtëmujorin I 2019 janë 20,757,118.4 lekë ku prioritet i është dhënë mbjelljes së luleve duke zënë 78% të punimeve të kryera. Gjatë Gjashtëmujorit I 2019 shpenzimet e bëra për mirëmbajtje dhe rikonstruksione në institucione kanë qënë 79,478,758 lekë, ku pjesa më e madhe kanë shkuar për Rikonstruksione në lulishtet e qytetit (30% e shpenzimeve) dhe 1% e tyre për Ndërtimin e lulishteve të reja.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/f4990d34-b11a-4d0f-82c9-9a0e543429be/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/f4990d34-b11a-4d0f-82c9-9a0e543429be/download"},"fields":[{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":false},{"name":"Vlera","value":"Vlera","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":false},{"name":"Vlera","value":"Vlera","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Vlera"],"yDataType":"Auto","xfield":"Emertimi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":false},{"name":"Vlera","value":"Vlera","selected":false}],"errors":{}}