Pastrimi dhe gjelbërimi

Shërbimi i pastrimit

Qyteti i Tiranës është i ndarë në 7 zona pastrimi (3 zona lindore, 3 perëndimore dhe Zona e Kuqe në qendër të Tiranës), ku operojnë 5 operatorë privatë me kontrata përkatëse sipërmarrjeje. Në dhjetor të vitit 2016, në “Zonën e Kuqe” ka filluar të operojë dhe shoqëria “Eco Tirana”.

Çdo ditë nga operatorët e shërbimit të pastrimit lahet një sipërfaqe (rrugë) prej 1,978,550 m2 dhe fshihet një sipërfaqe (rrugë) prej 2,979,836 m2. Kryesisht, mjetet e specializuara që përdorin operatorët e pastrimit janë prodhim i vitit 2010, përveç shoqërisë “Eco Tirana”, mjetet e të cilës janë prodhim i vitit 2016.

Rreth 148 kontenierë në ditë tërhiqen për t’u larë e dezifektuar dhe rreth 688 tonë mbeturina në ditë depozitohen në Landfillin e Sharrës. Rreth 98.3%, këto janë mbetje urbane (mbetje të prodhuara nga aktiviteti i njeriut) e një pjesë e papërfillshme inerte e dhera.

Përbërja e mbeturinave të depozituara sipas kategorive

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/0fe1f46c-f41e-4d7d-afea-4b943e9c3644/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/0fe1f46c-f41e-4d7d-afea-4b943e9c3644/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Perqindja","value":"Perqindja","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Perqindja","value":"Perqindja","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Perqindja"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Perqindja","value":"Perqindja","selected":false}],"errors":{}}

Grumbullimi i diferencuar i mbeturinave ka nisur fillimisht me disa lloje. Ai do të zgjerohet gradualisht në të gjithë qytetin dhe për të gjitha llojet e ndryshme të mbeturinave sapo të realizohen impiantet specifike për trajtimin e tyre. Është e kuptueshme që lënda më e ricikluar të jetë kartoni (46% ndaj totalit të mbetjeve të ricikluara) dhe ambalazhet PET (35% ndaj totalit të mbetjeve të ricikluara).

Përbërja e mbeturinave të ricikluara

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/36ec0e54-3454-4863-8f6b-e8ad1a39f690/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/36ec0e54-3454-4863-8f6b-e8ad1a39f690/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Gj I 18","value":"Gj I 18","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Gj I 18","value":"Gj I 18","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gj I 18"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Gj I 18","value":"Gj I 18","selected":false}],"errors":{}}

Gjelbërimi

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit është një institucion në varësi të Bashkisë Tiranë. Kjo drejtori ndër të tjera merret me krijimin dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit rrugor si dhe të lulishteve në institucionet dhe zonat e banimit brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Gjithashtu ka si detyrë prodhimin dhe furnizimin me lule dhe bimësi për çerdhet, kopshtet dhe shkollat nën administrimin e Bashkisë Tiranë.

Gjatë vitit 2020 Donatorët kanë dhuruar 7,940,319 lekë për gjelbërimin ku kryesisht është investuar në mbjelljën e drurëve, shkurreve dhe luleve, dhe nuk ka pasur asnjë investim gjatë muajve Gusht-Nëntor 2020.
Vlera e dëmtimeve në gjelbërim për vitin 2020 ka qënë 41,667,327 lekë duke u dyfishuar krahasuar me vititn 2019. Muaji me vlerën më të lartë të dëmtimeve ka qënë muaji Tetor me dëmtime në vlerën 7,660,119 lekë duke zënë 16% të totalit.
Shpenzimet e kryera për rikonstruksionet gjatë vitit 2020 janë fokusuar kryesisht në rikonstruksionet e lulishteve të qytetit duke me një vlerë prej 37,939,756 si dhe në gjelbërimin rrugor duke arritur vlerën e 29,217,71 lekë. Dhjetori ka qënë muaji ku shpenzimet kanë kapur vlerën më të lartë gjatë vitit 2020, përkatesisht 32% e totalit. Gjatë muajit Mars, nuk ka pasur asnje lloj investime për shkak të mbylljes nga pandemia e Covid-19.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/f4990d34-b11a-4d0f-82c9-9a0e543429be/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/f4990d34-b11a-4d0f-82c9-9a0e543429be/download"},"fields":[{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":false},{"name":"Vlera","value":"Vlera","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":false},{"name":"Vlera","value":"Vlera","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Vlera"],"yDataType":"Auto","xfield":"Emertimi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":false},{"name":"Vlera","value":"Vlera","selected":false}],"errors":{}}