Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Përfitues të shërbimeve sociale sipas kategorive

Të dhëna me frekuencë 6-mujore mbi numrin e përfituesve të shërbimeve sociale sipas kategorive. Sqarojmë se është dhënë numri më i lartë i përfituesve nga skema e NE/PAK për çdo 6-mujor. Të dhënat për "Të moshuar në institucionet e përkujdesjes" janë marrë nga Drejtoria Rajonale e SHSS, Shtëpia e të Moshuarëve Tiranë, Qendra Humanitare “Kuka”, dhe “Shtëpia e Zoterinjve”.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2020-08-17
Data e publikimit
2019-02-04
Frequency
Gjashtëmujor
Identifikuesi
321d49be-0d63-403e-ac42-a582b6764f36
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public