Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Ndotje të hapësirave publike nga subjektet

Të dhëna mbi numrin akt-konstatimeve të lëshuara për ndotje të hapësirave publike nga subjektet të raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-10-14
Data e publikimit
2019-01-29
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
c87f9ee8-de46-401f-baa8-dfc6fa97370c
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public