Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Burimet njerëzore të aparatit qëndror të Bashkisë

Të dhëna mbi burimet njerëzore të aparatit qëndror të Bashkisë (gjithsej, femra) sipas moshës, vjetërsisë në punë, pozicionit e arsimimit si dhe numri i konkurseve të zhvilluara për vendet vakante. Të dhënat raportohen me frekuencë gjashtëmujore nga Drejtoria e Planifikimit të Burimeve Njerëzore, Rekrutimit dhe Procedurave.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2020-09-04
Data e publikimit
2019-01-28
Frequency
Gjashtëmujor
Identifikuesi
8ac70d68-b5f9-4c6f-af78-ca40ae5d5a36
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public