Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave të Bashkisë

Planifikimi dhe realizimi në lekë i të ardhurave të Bashkisë ndër vite raportuar nga Drejtoria e të Ardhurave.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2019-08-14
Data e publikimit
2019-01-28
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
176ee1c9-6947-4182-8e24-ad74e7e70bc8
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public