Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Drejtoria Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

Primary tabs