Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit