Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Janar 2016-Janar 2019

Të dhënat mbi dëmtimet në sipërfaqet e gjelbërta dhe vlera e tyre në lekë raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Qytetit.Në muajt Prill, Maj e Shtator 2016 dhe Shkurt 2018 nuk ka pasur dëmtime në gjelbërim. Nga muaji Tetor 2016 dhe përgjatë gjithë vitit 2017 nuk është raportuar për dëmtimet në gjëlbërim.Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero),ndërsa qelizat me vlera (N/A) nënkuptojnë mungesë raportimi.