Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Realizimi i investimeve sipas sektorëve të infrastrukturës

Të dhëna në mijë lekë mbi planifikimin dhe realizimin e investimeve sipas sektorëve të infrastrukturës ku është kryer investimi. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet nga Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike. Për vitin 2017 raportimi është kryer vjetor.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2020-09-02
Data e publikimit
2019-01-24
Identifikuesi
661f53d2-8995-4113-9a32-6bf0c1ce3d69
License
Public Access Level
Public