Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

DPOP
Me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 159 datë 26.12.2019 ‘PËR EMËRTIMIN DHE MIRATIMIN E STEMAVE TË DREJTORIVE TË PËRGJITHSHME TË PUNËTORËVE TË QYTETIT DHE QENDRËS EKONOMIKE TË ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE, INSTITUCIONE NË VARËSI TË BASHKISË TIRANË” u krye ndryshimi i më poshtëm:
- Drejtoria e Përgjithshme Nr. 3 e Punëtorëve të Qytetit, emërtohet Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Sipërfaqet e lyera ne institucionet arsimore e publike

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi punimet e kryera nga Drejtoria e Përgjithshme Nr 3 e Punëtorëve të Qytetit (DPN 3) për lyerjen e sipërfaqeve (të brendshme dhe të jashtme) në institucionet arsimore, qendrat sociale, etj.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2019-10-21
Data e publikimit
2019-01-24
Frequency
Tremujor
Identifikuesi
d6944a47-c832-4f6b-9663-aaacafad43e7
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public