Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli