Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

DPÇK
Me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 159 datë 26.12.2019 ‘PËR EMËRTIMIN DHE MIRATIMIN E STEMAVE TË DREJTORIVE TË PËRGJITHSHME TË PUNËTORËVE TË QYTETIT DHE QENDRËS EKONOMIKE TË ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE, INSTITUCIONE NË VARËSI TË BASHKISË TIRANË” u krye ndryshimi i më poshtëm:
- Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, emërtohet Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Fëmijë të regjistruar sipas përkatësisë etnike dhe kërkesat për regjistrim në çerdhe

Numri gjithsej i fëmijëve të regjistruar në çerdhet publike sipas përkatësisë etnike (romë dhe egjiptianë) dhe kërkesat për regjistrim. Raportimi për këto të dhëna kryhet nga Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-01-22
Data e publikimit
2019-01-22
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
9efcd2e2-1eaa-471f-91d8-cce38eb8c2ab
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public