Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

DPÇK
Me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 159 datë 26.12.2019 ‘PËR EMËRTIMIN DHE MIRATIMIN E STEMAVE TË DREJTORIVE TË PËRGJITHSHME TË PUNËTORËVE TË QYTETIT DHE QENDRËS EKONOMIKE TË ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE, INSTITUCIONE NË VARËSI TË BASHKISË TIRANË” u krye ndryshimi i më poshtëm:
- Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, emërtohet Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Numri i çerdheve dhe kopshteve sipas Njësive Administrative

Të dhëna mbi numrin e çerdheve dhe kopshteve publike që ndodhen në secilën Njësi Administrative urbane. Të dhënat janë vjetore dhe raportohen nga Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-01-22
Data e publikimit
2019-01-22
Identifikuesi
51d165ec-18e8-4723-9bda-c3c28806f97b
License
Public Access Level
Public