Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Tr I 2016 - Tr III 2018

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve të reja sipas llojit të aktivitetit që ushtrojnë. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV). Numri i subjekteve paraqet numrin e tyre në datën e fundit të tremujorit dhe si e tillë nuk duhet të mblidhet për të përftuar shifrën vjetore.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.