Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Subjekte aktive sipas kategorive

Përmban të dhëna mbi subjektet aktive që operojnë në territorin e Bashkisë Tiranë (urbane e rurale), të ndara sipas 4 kategorive: biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-01-19
Data e publikimit
2019-01-21
Frequency
Tremujor
Identifikuesi
19b42852-0b65-4b4c-91cc-3c870837f8ca
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public