Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Subjekte të regjistruar për taksën e pasurisë, 2018

Primary tabs