Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura

Të dhëna mbi numrin e akt-kontrolleve të mbajtura për shkelje të konstatuara mbi urdhër bllokimeve dhe objektet e prishura.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-11-17
Data e publikimit
2019-01-15
Identifikuesi
d5e71eda-8204-458f-af4d-f6ee6bc1a668
License
Public Access Level
Public