Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Akt-Kontrolle për prishje të qetësisë publike, 2016-2020

Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake. Të dhënat kanë filluar raportimin që prej muajit Mars 2016. Për vitin 2020 është raportuar muaji Janar-Gusht.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.